PRESTİJ STONE 728x90

Bizi Takip Edin!

AKEDAŞ

Pek akıl ermeyen ilginç bir ihale!

KSÜ tarafından gerçekleştirilen ve 5 firmanın katıldığı özel güvenlik ihalesinde öyle ilginç şeyler yaşandı ki…Merak ediyorsanız bu haberi mutlaka okuyun… Kah
fb-share
 • Yazdırılabilir Sayfa
 • 25.04.2007 08:52 Tarihinde Eklendi.  Kategori : YAŞAM.
  Pek akıl ermeyen ilginç bir ihale!
  Pek akıl ermeyen ilginç bir ihale!

  KSÜ tarafından gerçekleştirilen ve 5 firmanın katıldığı özel güvenlik ihalesinde öyle ilginç şeyler yaşandı ki…Merak ediyorsanız bu haberi mutlaka okuyun…

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) tarafından geçen yılın Kasım ayında gerçekleştirilen ve 12 ay süreli 35 güvenlikçinin çalıştırılacağı ‘özel güvenlik hizmeti alımı’ ihalesini kazanan firmanın verdiği fiyat içerisinde yer alan rakamlara göre; bir personel için günlük olarak ayrılan yemek ücreti sadece ve sadece 25 Yeni Kuruş yani eski deyim ile 250 bin lira, yol gideri için ise 4.88 Yeni Kuruş.. Bu çok çok düşük rakamların yanında işin ilginç tarafı ise; ihaleyi kaybeden başka bir firmanın şikayeti üzerine konuyu ele alan Kamu İhale Kurumu olan KİK’in bu itirazı oy çokluğu ile reddetmesi oldu. Gerçi bütün gerçekler tüm çıplaklığı ile; 3’e karşı oy kullanan 2 KİK üyesinin gerekçesinde gözler önüne serildi.

  İHALENİN İLGİNÇ ÖYKÜSÜ

  İsterseniz ihalenin seyrine şöyle bir göz atalım: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) tarafından 30.11.2006 tarihinde açık ihale usulü ile ‘Güvenlik Hizmeti alımı’ ihalesi yapıldı. İhaleyi ise; Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren A…. Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti. firması kazandı. Bunun üzerine; ihaleye katılan diğer firmalardan ve Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren K……….Özel Güvenlik Hiz. Eğit. Sav. Ve Güv. Sis. Ltd. Şti. firması Kamu İhale Kurumu olan KİK’e 30.01.2007’de başvurarak, kazanan teklifin çok düşük olduğunu ve günün şartlarına uygun olmadığını öne sürerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine dilekçeyi ele alan ve itirazı inceleyen Kamu İhale Kurulu ise 05.03.2007 tarihinde kararını açıkladı ve oy çokluğu ile itirazı reddetti.

  İŞTE İHALENİN İLGİNÇ YANLARI


  Şimdi gelelim bizimle birlikte birçok kimsenin de akıl sır erdiremeyeceği ve günün şartlarında bir ekmeğin dahi alınamayacağı fiyata bir kişinin karnının nasıl doyurulacağı konusuna….Bundan sonrasını yine KİK’in ilan ettiği resmi belgelere göre size sunmaya devam edelim:

  İhaleyi kazanan firmanın ihale komisyonuna sunduğu belgelere göre; bir özel güvenlikçi için öngörülen yemek parası sadece 25, buna karşılık ise yol gideri de 4.88 Yeni Kuruş olarak gösterildi. İşin ilginci söz konusu firma bu gider kalemlerini öngörülen fiyattan karşılayabileceğine dair belgeyi de komisyona sunmuş. Bundan sonrasını ise belgelerden aynen size sunmaya devam edelim:


  “Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 07.02.2007 tarih ve 08.03.43.0182/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü’nce 30.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak K….. Özel Güvenlik Hiz. Eğit. Sav. ve Güv. Sis. Ltd. Şti.’nin 22.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin 30.01.2007 tarih ve 3325 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; İddianın yerinde bulunmadığına, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.”

  İŞTE KİK’İN KARARI


  “Karar: Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi: İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olmasına rağmen idare tarafından kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir: Sözleşme mevzuat hükümlerine uygun olarak imzalandığından başvuru iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmiştir. İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde, işin 12 ay süreli 35 güvenlik elemanı çalıştırma işi olduğu düzenlemesi yer almaktadır. İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26’ncı maddesinde, yol, yemek ve giyeceğin ayni olarak karşılanacağı, verilecek yemeğin 900-1100 kalori arasında olacağı; aylık 26 gün üzerinden hesaplanacağı, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının % 1,5 olacağı düzenlemesi mevcuttur. Buna göre işçilik hesaplama modülü ile hesaplandığında teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 279.100,54 YTL olmaktadır. 4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37’nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
  İhale komisyonu;
  a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
  b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
  c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
  Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü mevcuttur. İdare, anılan Kanun maddesi çerçevesinde 5 (beş) istekliden tekliflerine ilişkin açıklama istemiştir. A………. Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti. verdiği açıklamasında, giyim bedeli olarak kişi başı 96,25 YTL (toplamda 96,25 x 35 kişi= 3.368,75 YTL); yemek bedeli olarak kişi başı yıllık 78 YTL (toplamda 78 x 35 kişi = 2.730 YTL); yol bedeli olarak yıllık toplamda 533,40 YTL (aylık kişi başı 533,40 / 35 kişi = 15,24 YTL) ; üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası olarak 35 kişi için yıllık 551,25 YTL, maliyet kalemi öngördüğünü belirtmiş ve bunlara ilişkin tevsik edici (açıklayıcı) belgelerini eklemiştir. Bu itibarla ihale üzerinde kalan isteklinin teklifi şartnamelerde belirtilen gider kalemlerini içerdiği, ihalenin idare tarafından anılan istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık taşımadığı tespit edildiğinden şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle, İddianın yerinde bulunmadığına,
  Oyçokluğu ile karar verildi.”

  İŞTE 2 KARŞI OY VE GEREKÇELERİ:

  5 üye ile toplanan kurulda yer alan 3 üye itirazı red ederken, 2 üye ise karşı oy kullandı ve bunun gerekçesini ise şöyle açıkladı:


  “Karşı Oy: İncelenen ihale; “İddiaların incelenmesi” kapsamında incelenmiş ve çoğunluk oyu ile, “İddiaların yerinde bulunmadığı”na karar verilmiştir. “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır. Yüce Yargının yukarıda belirtilen kararlarından da anlaşıldığı üzere incelenen ihale hakkında, “İddiaların incelenmesi” kapsamında olsa dahi esastan, yani 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan kararlardan birisinin alınmasının gerektiği hususunda herhangi bir duraksama bulunmamaktadır. Bu itibarla işin esası incelendiğinde; idare tarafından üzerine ihale bırakılan isteklinin, idarenin yapmış olduğu “Aşırı düşük bedel” sorgulamasına verdiği cevaptan; teklifinde yemek bedeli olarak kişi başına yıllık 78,00-YTL, yol bedeli olarak kişi başına yıllık 15,24-YTL’lik bedeli öngördüğü (yani teklif ettiği) anlaşılmaktadır. İsteklinin öngördüğü bu bedellere göre :
  • Çalışan bir kişinin günlük yemek bedeli : 78,00-YTL / 12 Ay / 26 Gün = 0,25-YTL (25 Yeni Kuruş),
  • Çalışan bir kişinin günlük yol bedeli: 15,24-YTL / 12 Ay / 26 Gün = 0,048-YTL (4,88 Yeni Kuruş) olmaktadır.”

  GÜNÜN ŞARTLARINA UYGUN DEĞİL!

  Karşı oy kullanan kurul üyeleri K. Nejat Ünlü ile Bilal Karaca’nın buna gerekçesi ise aynen şöyle: “İsteklinin öngördüğü bu bedellerin günümüz piyasa şartlarına uygun olmadığı izahtan varestedir. Bu nedenle üzerine ihale bırakılan isteklinin teklifi “Aşırı Düşük Bedel” kapsamındadır. Bu itibarla idarenin, “Aşırı Düşük Bedel” sorgulaması sonucunda ihaleyi sonuçlandırabilmesinin kriteri, açıklama yapan isteklilerin,”giyim”, “yemek bedeli”, “yol bedeli” ve “Mali Sorumluluk Sigorta Poliçe” bedellerine ilişkin sundukları belgelerde yer alan tutarların, piyasa koşullarına uygun olup olmadığının tespitidir. Açıklanan nedenlerle; yukarıda belirtilen görüşlerimiz doğrultusunda 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin (a) bendi uyarınca “Düzeltici İşlem”e karar verilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.”

  REKTÖR VE FİRMA NE DEDİ?


  Konu hakkında bilgi almak üzere aradığımız KSÜ Rektörü Prof. Dr. A.Nafi Baytorun, yürürlükteki yasa ve mevzuatlara göre ihale ve işlem yapılmasının ardından KİK’in de ihaleyi onayladığını, böylece ortada kanun ve mevzuatlara aykırı bir durum olmadığını belirterek, taahhüt edilen bedeller ile öngörülen konuların yerine getirilerek karşılanmasının ise firmanın konusu olduğunu dile getirdi. Bunun üzerine görüş almak için aradığımız firmanın telefonuna bakan görevliye ise; “25 yeni kuruşa bir kişinin nasıl karnını doyuracaksınız, bu işin sırrı nedir?” diye ısrarla sormamıza rağmen; bu işin püf noktasını yani ticari sırlarını –kendilerince haklı olarak - pek vermek istemedi.

  Evet resmi belgeler ve görüşler aynen böyle sevgili okurlar….Biz de bu işe günün şartlarına göre pek akıl erdiremedik. Peki siz ne dersiniz…(EDEHABER GAZETESİ HABER MERKEZİ)

  (EDEHABER GAZETESİ SAYI:3'DEN ALINMIŞTIR)


  Etiketler : Ihale, Ilginç, Ermeyen, Akıl,
  5471  kez okundu.

  Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk Yorumu Yazan Siz Olun !

  Yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan; küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: ip adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle pa ylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. Detaylı bilgi için Gizlilik Kurallarını okuyun

  Yorum Yazın  Yandaki kutuya güvenlik kodunu giriniz  • Google+
  • fb
  • tw
  • yt
  • rss
  Gizlilik Kuralları

  UYARI !
  Internet sitemiz 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. Ancak; internet ortamında ise kaynak gösterilmek koşuluyla yeniden yayımlanabilir.


  Telefon & Fax : +90 (344) 235 0643

  kanal46.com aa  iha abonesidir.