Türk mühendisden bedava elektrik üreten makine

Türk mühendisden bedava elektrik üreten makine

Türk mühendis Yalçın Güneş, deniz dalgasından elektrik üreten yüzde 100 yerli makine yaptı.


Güneş, doğalgaza alternatif, elektriği bedava üreten cihazın kapasitesini 10 katına çıkarmak için devletten destek bekliyor. Ener­ji­de dı­şa ba­ğım­lı­lık­tan kur­tu­la­ma­yan Tür­ki­ye, ken­di gi­rişim­ci­le­ri­nin ge­liş­tir­di­ği al­ter­na­tif ener­ji kay­nak­la­rı­na ge­rek­li des­te­ği ve­re­me­di. Bu­nun son ör­ne­ği­nin dik­kat çe­ki­ci bir öy­kü­sü de var.

Baş­ba­kan İs­ve­ç’­te gör­dü


Ge­çen ka­sım ayın­da İs­ve­ç’­e gi­den Baş­ba­kan Er­do­ğan, Stock­holm Var­ta­ver­ken­t’­te al­ter­na­tif ener­ji üre­ti­mi ya­pan bir şir­ket­te in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Bu­ra­da, de­niz dal­ga­sın­dan elek­trik üret­mek ama­cıy­la test aşa­ma­sın­da olan bir ci­ha­zı dik­kat­le iz­le­yen Er­do­ğan, ben­zer ça­lış­ma­la­rın Tür­ki­ye­’de de ya­pıl­ma­sı ta­li­ma­tı­nı ver­di.

Da­ha iyi­si­ Tür­ki­ye­’de


An­cak, Er­do­ğa­n’­ın is­te­di­ği ci­ha­zın ay­nı ta­rih­ler­de Türk mü­hen­dis Yal­çın Gü­neş ta­ra­fın­dan üre­til­di­ği or­ta­ya çık­tı. Gü­ne­ş’­in üret­ti­ği ma­ki­ne, İs­ve­ç’­te­ki ci­ha­zın ak­si­ne üre­tim test­le­ri­ni ba­şa­rıy­la geç­ti ve elek­trik üret­me­ye baş­la­dı. Gü­ne­ş’­in ge­liş­tir­di­ği ci­ha­zın dün­ya­da bu alan­da en faz­la elek­tri­ği en dü­şük ma­li­yet­le ve çev­re­ye hiç za­rar ver­me­den üret­ti­ği ifa­de edi­li­yor. Uzun sü­re­dir de­niz dal­ga­la­rın­dan elek­trik üret­me araş­tır­ma­la­rı ya­pan ma­ki­ne mü­hen­di­si Gü­neş, ilk test ça­lış­ma­sı­nı 2011’de Ak­ça­ko­ca­’da ta­mam­la­dı. O ta­rih­te sa­at­te 1,5 ki­lo­vat­sa­at (kWh) elek­trik üre­te­bi­len ci­ha­zı da­ha da ge­liş­ti­ren Gü­neş, bu­gün 100 kWh üre­te­bi­li­yor.

Gü­neş, bu ci­haz için bu­gü­ne ka­dar KOS­GE­B’­den 400 bin, TÜ­Bİ­TA­K’­tan 470 bin li­ra des­tek al­dı. Tüm bi­ri­ki­mi­ni de bu pro­je­ye har­ca­yan Gü­neş, bu­na kar­şın ci­ha­zın ka­pa­si­te­si­ni ar­tır­mak için ara­dı­ğı des­te­ği ise bu­la­ma­dı.

İthal proje değilse ciddiye alınmıyor


Ça­lış­ma­sı hak­kın­da bil­gi ve­ren Gü­neş, 1 mil­yon li­ra­lık kay­nak sağ­lan­ma­sı ha­lin­de ci­ha­zın ka­pa­si­te­si­ni ön­ce 250 kWh, 6-8 yıl içe­ri­sin­de de 1 me­ga­wa­ta (MW) çı­ka­ra­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. 100 kWh üre­tim­le 100 ko­nu­tun elek­trik ih­ti­ya­cı­nın kar­şı­la­na­bil­di­ği­ni ha­tır­la­tan Gü­neş, “An­cak ne ya­zık ki yer­li gi­ri­şim­ci­le­ri­miz, bi­lim in­san­la­rı­mız bir bu­luş ge­liş­tir­di­ğin­de ye­ter­li des­tek gö­re­mi­yor. İt­hal pro­je de­ğil­se ka­bul edil­mi­yo­r” de­di. Dal­ga­dan 100 kWh elek­trik ka­pa­si­te­si­ne sa­hip bir ma­ki­ne­nin üre­tim ma­li­ye­ti 220 bin do­lar. Üret­ti­ği elek­trik ise 4-5 yıl­da ya­tı­rım ma­li­ye­ti­ni çı­ka­rı­yor.

BUGÜN GAZETESİ
Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2014, 07:51
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner66