Okullara yönetici atama esasları değişti

Okullara yönetici atama esasları değişti

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların yöneticilerinin görevlendirilmelerine ilişkin yönetmelik değiştirildi.


Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmelerine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.


Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, yöneticilik görevi, ders yılı bitimi tarihi olan 13 Haziran Cuma günü sona eren müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları, yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve başlayana kadar görevlerine devam edecekler.


Yönetmelikte, dershanelerin özel okula dönüşümünü öngören Milli Eğitim Temel Kanunu'nda değişiklik öngören yasa değişikliği sonrasında Bakanlığın eğitim kurumu yöneticilerinin görevlendirmeleri, görevlendirme sürelerinin uzatılması ve görevlendirmelerin sonlandırılmasının hangi kriterler çerçevesinde yapılacağı tanımlandı. Buna göre, yöneticiler dört yıllığına görevlendirilecek. Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamayacak. Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevleri, sekiz yılın dolduğu tarih itibariyle sonlandırılacak. 


Yeni düzenlemeyle birlikte, MEB'e bağlı eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin, son başvuru tarihi itibariyle Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmaları gerekecek. Ayrıca, okul yöneticilerinin görevlendirileceği tarih itibariyle, son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmaları gerekecek. 


-Görev süresi dolanlar, son yaptıkları eğitim kurumlarında görevlendirilemeyecek


Yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilmek isteyenler, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere, en son görev yaptıkları eğitim kurumlarında görevlendirilemeyecek. 


İmam hatip ortaokulu müdür yardımcılarından en az biri din kültürü ve ahlak bilgisi veya meslek dersleri alan öğretmenleri arasından; imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri meslek dersleri alan öğretmenleri arasından; sosyal bilimler liseleri müdür yardımcılarından en az biri Türk digli ve edebiyati, tarih, coğrafya, felsefe veya psikoloji alan öğretmenleri arasından; güzel sanatlar liseleri müdür yardımcılarından en az biri görsel sanatlar, resim veya müzik alan öğretmenleri arasından; spor liseleri müdür yardımcılarından en az biri beden eğitimi alan öğretmenleri arasından; özel eğitim kurumları müdür yardımcılarından en az biri ise rehberlik veya özel eğitim alan öğretmenleri arasından görevlendirilecek. 


Kadın yöneticilere pozitif ayrımcılık


Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilecek. Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri, kadın adaylar arasından görevlendirilecek.


Yöneticilikte dört yıllık görev süresini dolduranlardan görev yaptıkları eğitim kurumu bakımından "Görevlendirileceği eğitim kurumuna, görevlendirileceği tarihte alanı itibarıyla öğretmen olarak atanabilme şartını taşıyor olmak" koşulunu taşımayanların görev süreleri, görev yaptıkları eğitim kurumunda uzatılamayacak. Bunların görev süreleri, istemeleri halinde mevzuata göre durumlarına uygun diğer eğitim kurumlarında uzatılabilecek. 


Sınava alınacakları komisyonlar belirleyecek


Değerlendirme komisyonu, eğitim kurumu müdürlüğünde ilk defa veya yeniden görevlendirilmek üzere başvuran adaylardan sözlü sınava alınacakları belirlemekle görevli olacak. Değerlendirme komisyonu, il milli eğitim müdürünün veya görevlendireceği bir il milli eğitim müdür yardımcısının başkanlığında, il milli eğitim müdürünce belirlenecek iki ilçe milli eğitim müdürü ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan iki şube müdüründen oluşacak. 


Değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri, boşanmış olsalar bile eşlerinin, ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının değerlendirmelerinde görev alamayacak. 


Sözlü sınav komisyonu da sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sözlü sınavları yapmak ve değerlendirmek, sözlü sınava katılan adayların sınav sonuçlarını duyurmak, sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak, sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmekle sorumlu olacak. 


75 puan ve üstü alanların görev süresi uzatılabilecek


Görev sürelerinin uzatılmasını isteyen müdürler, elektronik ortamda başvuruda bulunacak. Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlarla görev yaptıkları eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürler, form üzerinden değerlendirilecek. Dört yıllık görev süresi sona eren müdürlerden halen görev yapmakta oldukları eğitim kurumundaki görevlerinin uzatılması için başvuruda bulunanların görev süreleri, yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayıyla uzatılacak. 


Müdürlükte dört yıllık veya aynı eğitim kurumunda sekiz yıllık müdürlük süresini tamamlayıp  yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan alanlardan görev süresinin başka eğitim kurumunda uzatılmasını isteyenlerin başvuruları alınacak. Görev süresinin diğer eğitim kurumlarında uzatılması için başvuruda bulunan müdürlerin görev süreleri, tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayıyla uzatılacak. Görev süresinin uzatılmasını isteyen adayların puanlarının eşitliği halinde sırasıyla, hizmet puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın görevlendirmesi yapılacak. Eşitliğin devamı halinde görevlendirilecek aday kurayla belirlenecek.


İlk defa müdür olacakların yapacakları 


Müdürlük görev süresinin uzatılması işlemlerinin tamamlanmasından sonra müdürlük norm kadrosu boş kalan eğitim kurumları, il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacak. Müdürlük görev süresi uzatılmayanlar ve daha önce müdürlük görevinde bulunmuş olanlarla duyurunun yapıldığı tarihten önce müdürlük görevinde bulunmayanlar, duyurunun son günü itibariyle gerekli şartları taşıyanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınacak. 


İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlar, değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecek. Değerlendirme sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, boş eğitim kurumu müdürlüğü sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava alınacak. 


Sözlü sınavda adaylar, analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti, temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi, muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, genel kültür, yönlerinden değerlendirilecek. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. 


Sözlü sınavda başarılı olan adayların görevlendirmeye esas puanları, aldıkları puanın yüzde ellisi ile sözlü sınavdan aldıkları puanının yüzde ellisinin toplamı üzerinden belirlenecek. Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar, hesaplanan puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür olarak görevlendirilecek.


Müdür norm kadrosu bulunmayan eğitim kurumlarında görev yapmak üzere, o eğitim kurumunda görevli öğretmenler arasından, öğretmenlik görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere, il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından müdür yetkili öğretmen görevlendirilecek. 


Süresi sona erenler öğretmen olarak atanacaklar


Müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı norm kadrolarının bazıları veya tamamı kaldırılan eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olanlar, ders yılı sonuna kadar bu eğitim kurumlarındaki yöneticilik görevlerine devam edecekler. Bu kişiler, yöneticilik görevlerinin ders yılıyla birlikte sona ermesinin ardından, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna, aksi durumda ise istekleri de dikkate alınarak kadrolarının bulunduğu ilçe veya il sınırları içinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanacaklar. 


Müdürler, yeni müdür gelene kadar devam edecekler


Yönetmeliğe mevcut yöneticilerle ilgili geçici bir madde eklendi. Buna göre, aynı unvanda olmak üzere, 14 Mart 2014 tarihi itibariyle görev süreleri dört yıl ve daha fazla olan yöneticilerin görevi, 2013-2014 ders yılının bitim tarihi olan 13 Haziran 2014'de başka bir işleme gerek kalmadan sona erecek. Görev süreleri 14 Mart 2014 tarihi itibarıyla dört yıldan daha az olan yöneticilerin görevi ise dört yıllık sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erecek. 


Yöneticilik görevi 2013-2014 ders yılının bitiminde sona eren müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları, yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve başlayana kadar görevlerine devam edecekler. 


2011 sınavında başarılı olanlara görevlendirme müjdesi


Yönetmeliğe 2011 yılı eğitim kurumları müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı ile müdürlük seçme sınavında başarılı olanlara ilişkin geçici bir madde eklendi. Buna göre, 2011 yılı ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü ile müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı seçme sınavında başarılı olanlardan sınav sonucuna göre yöneticiliğe görevlendirilmesi yapılmamış olanlar, ilk görevlendirmeyle sınırlı olmak üzere, başka bir şart aranmadan müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında görevlendirilebilecek. 


Dönüştürülen eğitim kurumlarının dönüştürülmeden önceki yöneticileri, kalan görev sürelerini dönüştürülen eğitim kurumunda tamamlayacaklar. 


Yönetmeliğin yayımı tarihinde müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduran eğitim kurumu müdürleri, değerlendirme işlemleri, Bakanlıkça belirlenecek yönetici görevlendirmeleri takviminde belirtilecek tarihler arasında yapılacak. 


(AA)

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2014, 16:08
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner23

banner66

banner63

banner67