Ecri misilden 1 milyonluk gelir bekleniyor!

Ecri misilden 1 milyonluk gelir bekleniyor!

Kahramanmaraş Defterdarı Osman Koçaş, il genelinde işgal edilen 1 milyon metrekare devlet arazisinin tespit edildiğini ve bundan da ecri misil (*) yöntemiyle yaklaşık 1 milyon TL gelir beklediklerini açıkladı.

Valilik Fikret Kiraz Toplantı Salonu'nda dün düzenlediği basın toplantısında Koçaş, 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe giren 6009 sayılı hazine taşınmazları ile ilgili bilgi verdi. Koçaş, hazine taşınmazlarının rasyonel bir şekilde yönetilerek günün koşullarına göre ekonomiye kazandırmak istediklerini ifade etti.

Son yapılan değişikliğin önemine vurgu yapan Koçaş, şunları kaydetti:

''Devletin özel mülkiyetinde veya tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların işgal edilmesi halinde belirlenecek takdir komisyonu ile ecri misil ücreti alınmaktadır. Bu ücret daha önce geriye dönük 10 yılı kapsarken yeni düzenleme ile bu 5 yıla indirilmiştir. Ayrıca ecri misile itiraz edilmemesi halinde ise yüzde 20, peşin ödenmesi halinde ise ayrıca yüzde 5 indirim uygulaması getirilmiştir.

Bunun yanında köy sınırları içerisinde işgale uğrayan taşınmazlar için tahsil edilen ecri misil gelirlerinin yüzde 5'i köyün ihtiyaçlarında kullanılmak üzere köy tüzel kişiliğine aktarılacaktır.''

Yeni düzenlemenin özellikle köyler için çok önemli olduğuna dikkati çeken Koçaş, ''Onun için biz vatandaşlarımızın bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Başta muhtarlarımız olmak üzere kamu arazilerinin izinsiz olarak kullanıldığı bölgeleri bizlere bildirsinler. Böylece elde edilecek gelirde köyün ihtiyaçlarında kullanılacaktır'' ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta kendilerinin bu şekilde tespit ettiği 1 milyon metrekare arazi bulunduğunu vurgulayan Koçaş, tespit çalışmalarının devam ettiğini ve bu yöntemle 1 milyon TL gelir beklediklerini dile getirdi.

Koçaş, 14-16 Eylül tarihinde 282 taşınmazın ihale yöntemiyle satışa çıkarılacağını bundan da 5 milyon TL gelir elde edileceğini kaydetti. Koçaş, 20 Eylül'de ise yatırım amaçlı kullanılmak üzere 12 adet taşınmazın ihalesinin yapılacağını sözlerine ekledi.

(Ecri misil: Haksız yere bir taşınmaza zilyed olup ondan yararlanan kişiden alınan ve kullanma karşılığını oluşturan tazminata verilen isim. Bu arada bir mala fiilen el koyan ve malik gibi tasarrufta bulunan şahıs zilyed, bu işleme de zilyedlik denir.)

T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
DEFTERDARLIK
03/09/2010 TARİHLİ BASIN BÜLTENİ

I. GİRİŞ


01.08.2010 tarih ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Hazineye ait taşınmaz mal yönetim ve idaresinde getirilen değişiklikler ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Kahramanmaraş Defterdarlığınca 14-15-16 Eylül 2010 tarihlerinde satışa sunulacak olan taşınmazlar ve ayrıca 4706 sayılı Kanunun Ek 3. maddesi ile 14.07.2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar gereğince çıkarılan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisinse İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde 49 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmek üzere 20.09.2010 tarihinde ihaleye çıkartılacak olan taşınmazlarla ilgili olarak kamuoyunu aydınlatmak için basın toplantısı yapılmasına gerek duyulmuştur.

II. KONU

Bilindiği gibi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44. maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince, taşınır ve taşınmaz edinilmesi, yönetilmesi, trampası, elden çıkarılması, ecrimisilin tahsil ve takibinde izlenecek yöntem, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yönetimi ve korunması, işgalli malların tahliyesi gibi hususlar ilgili kanunlarında düzenleneceği, 45. maddesinde ise; Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin edindiği taşınmazlar Hazine adına, diğer kamu idarelerine ait taşınmazlar ise tüzel kişilikleri adına tapu sicilinde tescil olunur. Hazine adına tescil edilen taşınmazlar Maliye Bakanlığı tarafından yönetileceği hüküm altına alınmıştır.

Hazine taşınmazlarının rasyonel bir şekilde yönetilerek günün koşullarına göre ekonomiye kazandırılması mevcut mevzuat dahilinde mali idareyi çeşitli arayışlara sokmuştur. Bu nedenledir ki mali idare açısından 2010 yılı Milli Emlak Yılı olarak ilan edilmiştir. Yaklaşık 231 milyar TL.lik 2010 mali yılı bütçe gelirleri içerisinde 7 milyar TL. civarında olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin içinde yer alan 672 milyon TL.lik kira gelirleri ile 11 milyar TL. civarında olan sermaye gelirleri bütçe gelirlerinin önemli bir tutarını oluşturmaktadır. Mevcut şekli ile gelir bütçesinin yaklaşık %5’lik kısmını oluşturan genel bütçe gelirleri içerisindeki taşınmaz mal yönetim ve idare gelirlerinin artırılması mevcut taşınmazların rasyonel yönetilmesine bağlıdır. Taşınmaz yönetimi satış, kira, ecrimisil, irtifak hak tesisi, kamulaştırma, takas gibi uygulamalarla kendini göstermektedir. Çoğu uygulamalarda karşılıklı rıza veya anlaşma var iken istisnai bir yönetim şekli olan ecrimisil uygulamasında ise çoğunlukla rıza aranmaksızın bir hakkın gasp edilmesi veya izinsiz kullanılması karşılığı hazine taşınmazının kullanıcılarından bir bedel alınmaktadır ve çoğunlukla da burada bir ihtilaf doğmaktadır. Taşınmaz hukukunda zamanında tespit ve hazine taşınmazının bir şekilde kullanmak isteyenlerin bilgilendirilmesi ve bu iş yapılırken de yöre halkının uygulamada paydaşlar olarak yetki ve sorumluluk ve bunlarla birlikte kendilerine mali imkan sağlanılması önem arz etmektedir. 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla taşınmazın Belediye mücavir alan sınırları içersinde veya dışarısında olup olmamasına göre hazine taşınmaz mal satış bedellerinin belirli bir oranında Belediye veya Köy Tüzel Kişiliği bütçesine pay verilmesi getirilmiş ise de kira ve ecrimisil tahsilatlarında böyle bir uygulamanın getirilmemesi yöre halkını hazine taşınmazlarının tespit ve kullanıcılarının belirlenmesi konusunda çekinceye itmiştir. Sonuç itibariyle yöre halkından yeteri kadar yararlanılamamıştır.

23.07.2010 tarih ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile belirtilen sorun giderilmeye çalışılmıştır.

A. 6009 SAYILI YASA İLE HAZİNE TAŞINMAZ YÖNETİMİNDE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER

1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesinde; Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz mallar gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden komisyonca tespit ve takdir edilecek ecrimisil istenir hükmü 6009 sayılı Yasanın 24. maddesi ile değiştirilerek; “tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir edilecek” ibaresi getirilerek önceleri on yıl olarak alınan ecrimisil bedelleri 01.08.2010 tarihinden itibaren beş yıl olarak alınabilecektir. Yine devamla maddeye eklenen “Ecrimisile itiraz edilmemesi halinde yüzde yirmi, peşin ödenmesi halinde ise ayrıca yüzde on beş indirim uygulanır.

Köy sınırları içerisinde yer alan Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların işgalcilerinden tahsil edilen ecrimisil gelirlerinin yüzde beşi, 442 sayılı Köy Kanununda belirlenen görevlerde kullanılmak kaydıyla, tahsilatı izleyen ay içinde bu gelirlerin elde edildiği köy tüzel kişiliği hesabına aktarılmak üzere emanet nitelikli hesaplara kaydedilir. Maliye Bakanlığı bu oranı iki katına kadar artırmaya yetkilidir.” hüküm ile hazine taşınmazlarının her türlü işgale maruz kalmaması ve kalması durumunda ise yöre halkının inisiyatifini kullanmak için köy sınırları içersindeki işgale uğrayan taşınmazlar için tahsil edilen ecrimisil gelirlerinin yüzde beşi (%5) köyün ihtiyaçlarında kullanılmak üzere köy tüzel kişiliği hesabına aktarılacağı getirilmiş, en önemlisi de ecrimisil bedeline itiraz edilmemesi durumunda yüzde yirmi (%20), peşin ödenmesi durumunda ise yüzde on beş (%15) nihayetinde ise toplamda ecrimisil bedeline yüzde otuz beş (%35) oranında indirim imkanı getirilmiştir.

2. 6009 sayılı Yasa ile 2886 sayılı Kanuna geçici 3. madde eklenerek yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce tespit ve takdir edilen, tebliğ edilen veya tahakkuk ettirilen ecrimisil alacaklarının tespit tarihinden geriye doğru beş yılı aşan kısmı hangi aşamada olursa olsun düzeltilmesi veya terkin edilmesi getirilmiştir. Düzenleme ile geçmiş ve şimdiki düzenleme uygun hale getirilmiştir.

3. 6009 sayılı Yasanın 32. maddesi ile 4706 sayılı Yasanın “Doğrudan Satış” başlıklı 4. maddesinin (c) fıkrası değiştirilerek Hazinenin hissedar olduğu taşınmaz satışlarında en az yüzde kırk (%40) ve 400 m², 4.000 m² sınırlamasının birlikte aranması uygulamasına son verilerek hisse oranı veya miktar kısıtlamalarından herhangi birinin tutması durumunda doğrudan satış için yeterli olduğu düzenlenmiştir. Bu satışlarda da 5403 sayılı Yasada ki kısıtlamaların uygulamayacağı getirilmiştir.

4. 6009 sayılı Yasanın 33. maddesi ile 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine; “Köy sınırları içerisinde yer alan Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tarım arazilerinin kiracılarından tahsil edilen kira gelirlerinin yüzde onu, 442 sayılı Köy Kanununda belirlenen görevlerde kullanılmak kaydıyla, tahsilatı izleyen ay içinde bu gelirlerin elde edildiği köy tüzelkişiliği hesabına aktarılmak üzere emanet nitelikli hesaplara kaydedilir” hükmü eklenilerek yine taşınmaz yönetiminde yöre halkının inisiyatifi alınarak köylerde bulunan tarım arazilerinin kiralanması durumunda tahsil edilen kira gelirlerinin yüzde onu köy halkının hizmetlerinde kullanılmak üzere köy tüzel kişiliği hesabına aktarılacağı getirilerek köy tüzel kişiliğine ciddi manada bir kaynak sağlanırken bu vesile ile de Hazine taşınmazlarının etkin, verimli bir şekilde yönetilmesi sağlanılacaktır.

B. 14-15-16 EYLÜL 2010 TARİHLİ TAŞINMAZ SATIŞLARI

Bilindiği gibi 03.05.2006 tarihinden itibaren özel satışlar dışında Belediye mücavir alan sınırları içinde, imar planı dışındaki Hazine taşınmazlarının satışı ikinci bir emre kadar Maliye Bakanlığınca durdurulmuştur.

Gerekli satış süreci tamamlanan toplam 282 adet ve 4.969.013 TL. muhammen bedelli Hazine taşınmazı satışa sunulmuştur. İlgilenenler Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne başvurarak veya Defterdarlığımıza ait www.kahramanmarasdefterdarligi.gov.tr web adresinden şartnameyi temin ederek ihaleye girebileceklerdir.

C. HAZİNE TAŞINMAZLARININ TEŞVİK KAPSAMINDA YATIRIMCILAR LEHİNE İRTİFAK HAK TESİSİ

4706 sayılı Kanunun Ek 3. maddesi ile 14.07.2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar gereğince çıkarılan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisinse İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde 49 yıllığına irtifak hakkı tesis edilmek üzere 12 taşınmaz 20.09.2010 tarihinde ihaleye çıkartılmıştır.

Yatırımcıların gerekli bilgi ve belgeleri Kahramanmaraş Defterdarlığına başvurarak veya Kahramanmaraş Defterdarlığının www.kahramanmarasdefterdarligi.gov.tr web adresinden temin etmeleri beklenilmektedir. Belirtilen kapsamda yatırımcılara irtifak hak tesisi edilebilmesi için Hazine Müsteşarlığından teşvik belgesi veya teşvik belgesi yerine geçen belge temin etmeleri zorunlu olduğundan başvuru süresinin son tarihinin 20.09.2010 olduğu da dikkate alınarak işlem yapmaları gerekmektedir.

III. SONUÇ

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi 6009 sayılı Yasa ile,

1. Ecrimisil alacakları tespit tarihinden geriye doğru en fazla beş yıl olarak tahakkuk ettirilecektir.

2. Takdir edilen ecrimisil bedellerine karşı itiraz edilmemesi durumunda yüzde yirmi (% 20) oranında indirim uygulanacaktır.

3. Takdir edilen ecrimisil bedelleri peşin olarak süresinde ödenmesi durumunda yüzde on beş (%15) oranında indirim uygulanacaktır.

4. Takdir edilen ecrimisil bedellerine karşı itiraz edilmeyip süresinde de peşin olarak ödenmesi durumunda yukarda belirtildiği gibi toplam yüzde otuz beş (%35) oranında indirim uygulanacaktır.

5. Köylerde tahsil edilen ecrimisil bedellerinin yüzde beşi (%5) köy halkının hizmetlerinde kullanılmak üzere köy tüzel kişiliği hesabına yatırılacaktır.

6. Köylerde bulunan tarım arazilerinin kiralanması karşılığı tahsil edilen kira gelirlerinin yüzde onu (%10) köy halkının hizmetlerinde kullanılmak üzere köy tüzel kişiliği hesabına yatırılacaktır.

7. Hazinenin hissedar olduğu taşınmaz satışlarındaki doğrudan satış hususunda oran ve miktar kısıtlamasının birlikte uygulanması kaldırıldığından, bunlardan birinin sağlanması durumunda Hazine taşınmazları kullanıcılarına doğrudan satılacaktır.

IV. YAPILMASI GEREKENLER

1. Kendilerine ecrimisil takdir ettirilip tebliğ edilen ve henüz kesinleşme ve tahsil süresi dolmayan veya kesinleşip süresi dolması nedeniyle takip ve tahsil için ilgili Vergi Dairelerine gönderilen ecrimisil borçlularının mutlaka Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüklerine başvurmaları,

2. Başta köy muhtarları olmak üzere köy halkının Hazine taşınmazlarının yönetiminde etkin bir rol alarak her türlü işgale karşı duyarlı olmaları, kira ve ecrimisil gelirlerinden tahsil edilen miktarın yüzde on (%10) ve yüzde beş (%5) oranında köy halkının hizmetlerinde kullanılmak üzere Köy Tüzel Kişiliği hesabına aktarılacağını bilmeleri,

3.14-15-16 Eylül 2010 tarihindeki Hazine taşınmaz mal satış ihalesine girecek olanların Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne başvurmaları,

4. Teşvik kapsamında hazine taşınmazlarının yatırımcılara irtifak hak tesis edilmesine ilişkin imkandan yararlanmak isteyen yatırımcıların 20 Eylül 2010 tarihine kadar istenilen belgeleri tamamlayarak Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne başvurmaları,
Gerekmektedir.


Osman KOÇAŞ
Kahramanmaraş Defterdarı..."
(www.kanal46.com)Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2010, 09:06
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner63