5 belediyeci 'İhaleye fesat karıştırmak'tan yargılanıyor

5 belediyeci 'İhaleye fesat karıştırmak'tan yargılanıyor

Kahramanmaraş Belediyesi’nde görev yapan iki başkan yardımcısı vekili ile yine aralarında vekaleten müdürlük görevlerinde bulunan 3 memur olmak üzere toplam 5 kişinin, 25.07.2005 tarihinde yapılan ve sanatçı getirilerek konser verdirilmesi işini içeren ihaleye fesat karıştırmak suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis ve belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmayı içeren TCK’nın 53. maddesi kapsamında cezalandırılmaları istendi.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 30 Haziran’da ilk kez hakim karşısına çıkan; Ahmet Muammer Baydemir (44), Mustafa Uzunlar (44), Hanifi Özcan Konuklar (47), Yusuf Çakar (45) ve Necati Kahveci (44) ifadelerinde başkanlık oluru ile ihale komisyonunda görev yaptıklarını ve ihalenin belirlenen usul ve yöntemlere göre yapıldığını belirterek suçsuz olduklarını öne sürdüler.

Mustafa Dal (39) ve yine Belediye’de halen Kültür Müdürü olarak görev yapmakta olan Serdar Yakar’ın (43) ihbarları sonucunda açılan kamu davasının iddianamesinde; 5 kişinin ‘ihaleye fesat karıştırmak’tan Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 235/1, 2/a-1 maddeleri uyarınca 5 yıldan 12 yıla kadar hapisle ve belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmayı içeren TCK’nın 53. maddesi kapsamında cezalandırılmaları istendi.

İDDİANAME’DE NELER VAR?

2005 yılı Yaz Şenlikleri kapsamında 25.07.2008 tarihinde Kahramanmaraş Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından yapılan sanatçı getirilmesi ihalesi ile Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan ses ve ışıklandırma sistemi kurulması ihalesine fesat karıştırıldığı yönünde iddiada bulunulması üzerine yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede özetle şu görüşlere yer verildi:

“Kahramanmaraş Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından sanatçı getirilmesi ihalesinin 80 bin YTL bedelle 25.05.2005 tarihinde 4734 sayılı yasanın 21/f maddesi uyarınca pazarlık usulüyle Karen Ajans firmasına verildiği, bu ihalenin yaklaşık maliyeti tespit edilirken gerekli rekabet koşullarının oluşturulması amacıyla kurum ve kuruluşlardan, meslek odalarından sorulmadığı bu suretle yeterli araştırma yapılmadığı, merkezi İstanbul’da bulunan firmalardan sorulup yerel firmalardan fiyat alınmadığı, tespit edilen 81 bin 667 YTL yaklaşık maliyet üzerinden Karen Ajans, Sefa Hizmet ve Satış Org. İle Bergama Ses ve Görüntü Org. Hiz. A.Ş.’den teklif alındığı, ihale öncesinde Karen Ajans tarafından 2 bin 500 YTL’lik geçici teminat yatırılmadığı halde ihalenin bu firmaya verildiği, eksikliğin bir gün sonra 26.07.2005 tarihinde tamamlanarak geçici teminatın alındığı, bu işlemlerin bir gün içerisinde gerçekleştirildiği, bu şekilde ihalenin baştan Karen Ajans’a verilmesinin kararlaştırıldığı, yapılan ihale işlemlerinin yasal prosedürü tamamlama mahiyetinde olduğu,

Kahramanmaraş Belediyesi Basın – Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından ses ve ışıklandırma sistemi kurulması ihalesinin 25.07.2005 tarihinde 79 bin 750 YTL bedelle DSL Deniz Ses Lazer Elektronik Sistemleri Organizasyon Hiz. Tic. Ltd. Şti.’ye yine ilgili yasanın ilgili maddesi uyarınca pazarlık usulüyle verildiği, bu ihalenin de yaklaşık maliyeti tespit edilirken gerekli rekabet koşullarının oluşturulması amacıyla kurum ve kuruluşlardan, meslek odalarından sorulmadığı, bu suretle yeterli araştırma yapılmadığı, merkezi Antalya’da bulunan firmalardan sorulup yerel firmalardan fiyat alınmadığı, tespit edilen 79 bin 834 YTL yaklaşık maliyet üzerinden DSL Elektronik, Eksen Müzik ve Renk Elektronik A.Ş. firmalarından teklif alındığı, ihale öncesinde DSL Elektronik tarafından 2 bin 500 YTL’lik geçici teminat yatırılmadığı halde ihalenin bu firmaya verildiği, eksikliğin bir gün sonra 26.07.2005 tarihinde tamamlanarak geçici teminatın alındığı, bu işlemlerin bir gün içerisinde gerçekleştirildiği, bu şekilde ihalenin baştan DSL Elektronik firmasına verilmesinin kararlaştırıldığı, yapılan ihale işlemlerinin yasal prosedürü tamamlama mahiyetinde olduğu,

Her iki ihaleyi kazanan firma dışında fiyat veren diğer firmaların bildirdiği adreste bulunmadıkları telefonlarının gerçek olmadığı, yetkililerine ulaşılamadığı fason tabir edilen tabela şirketi olduklarının tespit edildiği, her iki ihalenin de komisyon üyesi olan şüphelilerin eylemlerinin rekabeti önleme, ihaleye katılma yeterliliğine sahip kişi ya da firmaların ihaleye katılmalarını engelleme niteliğinde olduğu, tayin edilen bilirkişiler tarafından herhangi bir kamu zararı tespit edilemediği, anlaşılmakla, şüphelilerin yargılamasının mahkemenizce yapılarak yüklenilen suçtan dolayı eylemlerine uyan ve yukarıda gösterilen sevk maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılmalarına, Karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur. 11.04.2008”

Cumhuriyet Savcısı Habib Korkmaz tarafından hazırlanan iddianamenin son bölümünde ise Ahmet Kabakçı ile Kahramanmaraş Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Nedim Tepebaşı hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan ek takipsizlik kararı verildiği vurgulandı.

TÜRK CEZA KANUNU’NDA İLGİLİ MADDELER:

DOKUZUNCU BÖLÜM


Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar

İhaleye fesat karıştırma

Madde 235 - (1) Kamu kurum veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. [1]

(2) Aşağıdaki hâllerde ihaleye fesat karıştırılmış sayılır:

a) Hileli davranışlarla;

1. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek,

2. İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak,

3. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu hâlde, sahip olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakmak, 4. Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı hâlde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak.

b) Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak.

c) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer davranışlarla, ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye, ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek.

d) İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmaları.

(3) İhaleye fesat karıştırma sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmiş ise, ceza yarı oranında artırılır. Zararın meydana gelmiş olduğu sabit olmakla birlikte miktarının belirlenememiş olması, bu fıkra hükmünün uygulanmasını engellemez.

(4) İhaleye fesat karıştırma dolayısıyla menfaat temin eden görevli kişiler, ayrıca bu nedenle ilgili suç hükmüne göre cezalandırılırlar.

(5) Yukarıdaki fıkralar hükümleri, kamu kurum veya kuruluşları aracılığı ile yapılan artırma veya eksiltmeler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler veya kooperatifler adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara fesat karıştırılması hâlinde de uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM
Güvenlik Tedbirleri

Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma


MADDE 53. - (1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak;

a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan,

c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tâbi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten,

Yoksun bırakılır.

(2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz.

(3) Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanmaz. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen hükümlü hakkında birinci fıkranın (e) bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar verilebilir.

(4) Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(5) Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyeti hâlinde, ayrıca, cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Bu hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla sadece adli para cezasına mahkûmiyeti hâlinde, hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Hükmün kesinleşmesiyle icraya konan yasaklama ile ilgili süre, adli para cezasının tamamen infazından itibaren işlemeye başlar.

(6) Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyeti hâlinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar. (ÖZEL HABER - www.kanal46.com)

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2008, 09:52
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner66