FLAŞ: Park ve Bahçe ihalesine yeniden itiraz edildi!

FLAŞ: Park ve Bahçe ihalesine yeniden itiraz edildi!

Kahramanmaraş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 3 Mart’ta yapılan Park ve Yeşil Alanların Bakım, Onarım, Koruma, Temizlik, Bordür, Parke, Kaldırım Düzenlemesi ve bunlara bağlı tesislerde hizmet alınması işi ihalesi ile ilgili süreç devam ederken, ihaleye katılan firmalardan biri Belediye’ye yeniden itiraz dilekçesi verdi.

İhale öncesinde verilen itiraz dilekçesini red eden Kahramanmaraş Belediyesi, ihale sonrasında da verilen itiraz dilekçesini kabul etmeyince ihale Kamu İhale Kurumu'na (KİK) itiraz yolu ile taşınmış oradan da işlem düzeltilmesi kararı çıkmış, bu arada halen bu işi yapan firmanın 3 aylık iş süresinin 30 Nisan’da dolması nedeni ile tüm dünyanın İşçi Bayramı olarak kutladığı bir günde 500 civarındaki şirket işçisi ‘mecburen’ işsiz kalmışlardı. Bu arada başka bir firmanın başvurusu üzerine de KİK, Belediye’ye gönderdiği yazıda ihaleye katılan firmalara alınan karar ve gelişmelerin tebligat yolu ile bildirilmesine hükmetmişti.

KİK’in işlem düzeltilmesi kararının ardından Şanlıurfa’nın Lider firmasının teklifini de eleyen Kahramanmaraş Belediyesi, bir alt sıradaki Diyarbakır Mars firmasının teklifini onayladı. Büyük ihtimalle 6 veya 7 Mayıs akşamı çıkan bu ‘onay’ kararı posta yolu ile ihaleye giren firmalara gönderilirken, 7 günlük tebliğ süresinin ardından 10 günlük itiraz süresi başladı. Söz konusu bu yasal süre içerisinde bazı firmaların itirazda bulunmaları bekleniyordu. Ancak; yasal tebligat ve itiraz süresi dolmadan Kahramanmaraş Belediyesi Diyarbakır’ın Mars firmasını sözleşme yapmak üzere davet etti. Bu durumun ihale yasal mevzuatına uygun olmadığı öne sürülürken, Ankara’nın Arcan firması 13 Mayıs tarihinde Kahramanmaraş Belediyesi’ne bir kez daha itiraz dilekçesi verdi.

Kahramanmaraş’ta vekili olarak görev yapan Mesut Şahinkanat’ın vekaletini iptal eden Ankara’nın Arcan firması bu kez M. Oğuz Ertuğrul ile başvurusunu yaparak gereğinin yapılmasını talep etti.

İŞTE İTİRAZ DİLEKÇESİ:

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NA
KAHRAMANMARAŞ


Başvuru sahibi: ARCAN SOSYAL HİZMETLER TEMİZLİK İNŞAAT EĞİTİM TİCARET LTD.ŞTİ. ANKARA

Vekili / Temsilcisi: M.OĞUZ ERTUĞRUL

Başvuru konusu ihalenin adı: PARK VE YEŞİL ALANLARIN BAKIM, ONARIM, KORUMA, TEMİZLİK, BORDÜR, PARKE, KALDIRIM DÜZENLEMESİ VE BUNLARA BAĞLI TESİSLERDE HİZMET ALINMASI İŞİ

İhale Kayıt Numarası (İKN): 2010/6085

Şikayet konusu işlemin/durumun farkına varıldığı/tebliğ edildiği tarih : 13.05.2010

ŞİKÂYET KONUSU İŞLEM VE ŞİKÂYET NEDENLERİ:

(Bu bölümde şikâyet konusu işlemlerin hangi yönden ihale mevzuatına aykırı olduğu açıklanarak buna ilişkin kanıtların belirtilmesi gerekmektedir.)

03/03/2010 tarih ve 2010/6085 ihale kayıt numaralı Park Ve Yeşil Alanların Bakım, Onarım, Koruma, Temizlik, Bordür, Parke, Kaldırım Düzenlemesi Ve Bunlara Bağlı Tesislerde Hizmet Alınması İşi ihale sonucuna 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında tebliği başlıklı Madde 16’nın 2’inci fıkrası gereğince itiraz ediyoruz. Şöyle ki;

29/03/2010 tarih ve 7163 sayı ile Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunduk. Kurumca yapılan inceleme neticesinde 20/04/2010 tarihli 2010/UH.II-1137 numaralı karara göre Kamu İhale Kurumu tarafından düzeltici işlem yapılmasına karar vermiştir.

Kamu İhale Kurumu tarafından verilen karar 27/04/2010 tarihinde idareye ve istekliye posta aracılığıyla tebliğ edilmek üzere yollanmıştır.

Kahramanmaraş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bu kararın posta yoluyla gelmesini beklemeden 28/04/2010 tarihi akşamına Kahramanmaraş’tan otobüsle Ankara’ya müdürlükten bir personel yollanılmış ve Kamu İhale Kurumundan kararın elden tebliği alınmak üzere giden personel 29/04/2010 sabahı Ankara’ya ulaşmıştır ve aynı gün kararı elden tebliği almış Kahramanmaraş’a fakslamıştır.

İdare tarafından 29/04/2010 tarihinde Ankara’ya gönderilen ihale komisyonu üyesinin Kahramanmaraş’a dönmesi beklenmeden Özer-Ay Temizlik Peyzaj Hizmet Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi ile Mars Sosyal Hizmetler Limited Şirketi ortak girişimi firmasının yetkilileri her nasılsa aynı gün Diyarbakır’dan Kahramanmaraş’a getirtilerek idarece tamamlatılması uygun görülen eksik evrakın ikmali için adı geçen firma yetkililerine kamu ihale mevzuatına aykırı olarak elden bir yazı tebliğ edilmiştir. Kamu İhale Kurumunun aldığı düzeltici işlem belirlenmesi yönündeki kararında; bu firmanın eksikliğinin komisyon tarafından tetkik edilerek Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 56’ ncı maddesinin beşinci fıkrası kapsamında tamamlatılması yönünde bir karar yayınlanmıştır. Bu karara istinaden alel acele yapılan işlemlerin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ihale Komisyonu toplanmadan ve komisyon tarafından bir karar alınmadan kamu ihale mevzuatına aykırı bir şekilde yürütülmesinin sebebi tarafımızdan anlaşılamamıştır.

Şöyle ki; 29/04/2010 tarihinde Ankara’ya ulaşan yetkili, hem müdürlükte hem de ihale komisyonunda görevlidir. Dosyanın da incelenmesi neticesinde görülecektir ki; söz konusu Kamu İhale Kurumu kararı 29/04/2010 tarihinde Ankara’da elden tebellüğ edilmiş nasılsa ihale komisyon üyesinin birisi hala Ankara’da iken aynı 29/04/2010 günü firmaya tebliği edilmiştir. Bu işlemlerin zaman açısından yetişmesi mümkün değildir. Ayrıca Kamu İhale Kurumu nezdindeki Yavuz Selim Er (Er Müteahhitlik) firmasının itirazı nihai kararı da beklenmemiştir. Yapılan bu uygulama ihalenin şeffaflık ve tarafsızlık ilkelerine gölge düşürmektedir ve Kamu İhale mevzuatlarına aykırılık teşkil etmektedir.

Kamu İhale Kurumunun 20/04/2010 tarih ve 2010/UH.II-1137 karar numaralı düzeltici İşlem belirlenmesi yönündeki kararının Kahramanmaraş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığınca yanlış yorumlanmıştır.

1-) Kamu İhale Kurumu tarafından verilen kararda ; “Özer-Ay Temizlik Peyzaj Hizmet San. Tic. Ltd. Şti - Mars Sosyal Hizmetler Ltd. Şti. Ortak girişiminin özel ortağı Mars Sosyal Hizmetler Ltd. Şti.’nin bilânçolarının incelenmesi neticesinde; söz konusu belgelerin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşe ile kaşelenmediği, bununla birlikte Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 56 ncı maddesinin beşinci fıkrası kapsamında bu özel kaşenin tamamlatılmasını söz konusu edebilecek bir kaşesinin belge üzerinde çok belirsiz bir şekilde var olduğu görülmüştür. Bu kaşenin serbest muhasebeciye mi yoksa serbest muhasebeci mali müşavire mi ait olduğu önem taşımaktadır. Zira serbest muhasebeci kaşesi olması halinde anılan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükmü kapsamında TÜRMOB kaşesinin tamamlatılması mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla bahsedilen kaşenin niteliğinin idare tarafından tetkik edilerek ihalenin neticelendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.” denmektedir. Karar danda açıkca anlaşılacağı üzere herhangi bir belgenin değiştirilerek yenisinin getirilmesi istenmemiştir. Komisyonunuz tarafından bu kaşenin tetkik edilerek kaşenin serbest Muhasebeci Mali Müşavir olduğu kanaatine ulaşıldığında Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 56 ncı maddesinin beşinci fıkrası kapsamında TÜRMOB kaşesinin tamamlatılması mümkündür denilmiştir. Ancak komisyonunuz kaşenin okunabilir yada okunamaz olup olmadığı hususunda toplanıp herhangi bir tutanak veya karar düzenlememişken 29/04/2010 tarihinde doğrudan firmaya yazı yazılarak belgedeki OKUNMAYAN kaşenin Serbest Muhasebeciye mi yoksa Serbest Muhasebeci Mali Müşavir’e mi ait olduğunu sorması da ilgili Kamu ihale Kurumu kararına da aykırıdır. Kahramanmaraş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı dosyadaki mevcut evrak üzerindeki kaşenin tetkik edilip kaşenin serbest muhasebeci mali müşavire ait olmasından emin olunması halinde firma tarafından TÜRMOB kaşesinin tamamlattırılması nı istemesi gerekmektedir. Ancak idarenizce tam aksi bir uygulama yapılarak firmanın beyanı dikkate alınmış, usul ve yasaya aykırı olarak dosyaya haricen evrak kabul edilmiştir. İncelendiğinde anlaşılacağı üzere yeni alınan evrakla itirazımıza konu evraktaki kaşe ebat olarak bile farklıdır.

2-) ihale dosyasında incelenmesi neticesinde ortaya çıkacak bir başka yanlış uygulamada şöyledir; Kahramanmaraş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarfından 10/05/2010 tarihinde Özer-Ay Temizlik Peyzaj Hizmet Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi ile Mars Sosyal Hizmetler Limitet Şirketi ortak girişimi firmasının yetkililerine elden tebliğ edilerek sözleşmeye davet yazısı verilmiştir.bu yazıyı idare hangi dayanakla vermiş hangi dayanakla henüz kesinleşmemiş ihalenin sözleşmesini yapmak için firmayı davet etmiştir.Şöyle ki;06/05/2010 tarihinde komisyon tarafından alınan kararda ihale Özer-Ay Temizlik Peyzaj Hizmet Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi ile Mars Sosyal Hizmetler Limitet Şirketi ortak girişimi firmasına verilmiştir bu karar 07/05/2010 tarihinde isteklilere posta aracılığıyla tebliğ edilmek üzere yollanmıştır henüz bu karar bize ve diğer isteklilere ulaşmadan 10/05/2010 tarihinde firma 4734 sayılı kamu ihale kanununun 41.maddesindeki sürelere riayet edilmeden sözleşmeye davet edilmiştir.Ekte sunduğumuz 02/03/2010 tarih ve 2010/ UH.I-672 karar numaralı kamu ihale kurumu kararından da anlaşılacağı üzere kesinleşen ihale kararından sonra 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesindeki sürelere uyulmadan sözleşmenin imzalanması halinde; sözleşmenin usulüne aykırı olarak imzalandığının kabulü gerekmektedir. İbaresine yer verilmiştir. Bunların yanı sıra 10/05/2010 tarihinde Özer-Ay Temizlik Peyzaj Hizmet Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi ile Mars Sosyal Hizmetler Limitet Şirketi ortak girişimi firmasının sözleşmeye davet edildiğinde henüz YAVUZ SELİM ER ( ER MÜTEAHHİTLİK ) firmasının itirazen şikayet başvurusuna kamu ihale kurumunca nihai karar verilmemiştir 4734 sayılı kamu ihale kanununun ihalelere yönelik başvurular hakkında yönetmelik başlıklı madde 13-(2)’de belirtildiği üzerede “ Kuruma itirazen şikayet başvurusu yapılan hallerde ise itirazen şikayet başvurusu nihai kararla neticelendirmeden sözleşme imzalanamaz” ibaresi yer almaktadır. Buna rağmen idareniz henüz sonuçlanmayan bir karara istinaden firmayı sözleşmeye davet edemez..Kamu ihale kurumunun Web sitesinde 11/05/2010 tarihinde idareye ve istekliye tebliğ için postaya verildiği açıkça anlaşılmaktadır. YAVUZ SELİM ER (ER MÜTEAHHİTLİK) firmasının itirazından çıkacak nihai kararın sonucunda gerekçeli bir karar çıkarsa geriye dönüşü mümkün olamaz. Nihayet; Kamu ihale kurumunun 04/05/2010 tarih ve 2010/UH.II-1231 karar numaralı kararı yayınlandı ve orada idarenin yeniden işlem yapmasını gerektirecek bir gerekçeli karar çıktı.Bu kararda; “ İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

Araçların saatlik çalışma ücretine ilişkin anılan teknik şartname düzenlemesi uyarınca isteklilerin tekliflerinin eşit muamele yönünden incelenmesi neticesinde;

İhale üzerinde bırakılan istekli Lider İnş. Tem. Gıd. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin bu kalemlerde saatlik ücrete günlük ücretin sekizde bir oranından fazla bedel öngördüğü ve bu fiyat belirlemesinin ihale komisyonu tarafından bir aykırılık olarak görülmediği,

Asya Lojistik İnş. Gıd. Teks. Temz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ise 23, 31, 33, 35 ve 37 nci kalemlerde saatlik ücrete günlük ücretin sekizde bir oranından düşük bedel öngördüğü ve teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

Hatsel Tel. Elk. İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 23, 27, 31, 33, 35, 37 nci kalemlerde saatlik ücrete günlük ücretin sekizde bir oranından fazla bedel öngördüğü ve bu fiyat belirlemesinin ihale komisyonu tarafından bir aykırılık olarak görülmediği,

Diğer isteklilerin ise bu kalemlerde saatlik ücrete günlük ücretin tam sekizde bir oranında bedel öngördüğü görülmüştür.

Teknik şartnamenin anılan maddesi uyarınca, 20.04.2010 tarih ve 2010/UH.II-1137 sayılı Kurul Kararı ile teklifinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmasına hükmedilen Lider İnş. Tem. Gıd. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ve ihale komisyon kararı ile teklifi değerlendirme dışı bırakılan HATSEL Tel. Elk. İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin bu gerekçeyle de değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir” ibaresi yer aldı ve bu hususlara baktığımızda idare tarafından bu ihale sürecinde yapılan işlemler neticesinde 4734 sayılı kamu ihale kanununun ihalelerde şeffaflık ve tarafsızlık ilkesinden söz etmek mümkün değildir.

Firmanın Dosyasını tekrardan incelediğimizde daha önceki incelemelerimiz de gözden kaçan hususlarda aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

3-) Özer-Ay Temizlik Peyzaj Hizmet San.ve Tic.Ltd.Şti ile Mars Sosyal Hizmetler Ltd.şti. Ortak Girişimi firmasının birim fiyat teklif cetvelinin 34. sıra numaralı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması bölümünde ‘10 tekerli Damperli Kamyonet’ ibaresi kullanılmıştır. Oysaki idareniz tarafından hazırlanan ihale dökümanının ekinde ‘10 tekerli damperli kamyon’ ibaresi yer almaktadır. Ekte sunduğumuz Kamu İhale Kurumunun 06/04/2009 tarih ve 2009/UH.I-1245 sayılı kararından da anlaşılacağı üzere istenilen iş kaleminin isminin yanlış yazılması söz konusu teklif mektubunu geçersiz kılmaktadır. Bu durumda Özer-Ay Temizlik Peyzaj Hizmet San.ve Tic.Ltd.Şti ile Mars Sosyal Hizmetler Ltd.şti. Ortak Girişimi firmasının teklifinin de geçersiz sayılması gerekmektedir.

4-) Özer-Ay Temizlik Peyzaj Hizmet San.ve Tic.Ltd.Şti ile Mars Sosyal Hizmetler Ltd.şti. Ortak Girişimi firmasının sunmuş olduğu evraklar da Mars Sosyal Hizmetler Ltd.şti.ne ait bilançolarda 2008 yılı bilançosu ihalede istenmiş olduğu kriterleri sağlamadığından 2009 yılı bilançosu yerine 2009 yılının 3.DÖNEM geçici vergi beyannamesini koymuştur. Buda Kamu İhale Mevzuatına aykırıdır. Çünkü ihalemiz 03/03/2010 tarihinde yapılmış bu tarihten önce 4. dönem geçici vergi beyannamesi verilmiştir. Buna rağmen ihaleye 4.Dönem yerine 3.Dönem geçici vergi beyannamesinin sunulması yanıltma amaçlıdır firmanın 2009 yılı rakamsal değerlerinin 3.Dönem geçici vergi beyannamesi üzerinden yapılması eksik ve hatalı sonuç doğurur.

5-) Özer-Ay Temizlik Peyzaj Hizmet San. ve Tic.Ltd.Şti ile Mars Sosyal Hizmetler Ltd.şti. Ortak Girişimi firmasının komisyonunuza sunmuş olduğu evrakların Mars Sosyal Hizmetler Ltd.şti.’nin kaşesinin bulunduğu yerlerin bir kısmının vekil tarafından bir kısmının da şirket müdürü tarafından imzalandığı açıkça görülmektedir. Bu durumda Kamu İhale Mevzuatına aykırılık oluşturmaktadır. Bu durumda firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmekteydi her nasılsa komisyonun gözünden bu hususta kaçmıştır.

6-) Özer-Ay Temizlik Peyzaj Hizmet Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Mars Sosyal Hizmetler Limited Şirketi ortak girişiminin yeterlilik evrakları incelediğinde Mars Sosyal Hizmetler Limited Şirketinin is deneyim belgesinin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden alınmış olduğu, İş deneyim belgesine konu 2008/157091 ihale kayıt numaralı işe ait olduğu. Bu işin 19.12.2008’de sözleşme yapıldığı 21.08.2009’da bu işin kabul gördüğü anlaşılmaktadır. Buraya kadar her şey normal görünüyor. Ancak; Mars Sosyal Hizmetler Limited Şirketi’nin oda sicil kayıt belgesine göre şirketin kuruluş tarihi 19.08.2008’dir. Yani Şirket kurulduktan 2 ay sonra bu ihaleyi katılmış 4 ay sonrada sözleşme yapmıştır. Kamu İhale Kurumu Web sitesinden bu durumu araştırdık. 22.10.2008 tarihinde yapılan bu ve İhalede teklif bedelinin en az %40’ini karşılayan bir iş deneyim belgesi istemiştir. Mars Sosyal Hizmetler Limited Şirketinin kurulduğu 2008 yılı içinde toplam cirosu kendi bilançosuna göre 27.000.00TL.dir. İhalemize sunduğu iş deneyim belgesi tutarı 649.000.00TLdir bu iş deneyim belgesini elde ettiği ihaleye girebilmesi için en az 259.600.00TLlik iş yapması gerekirdi.Buradan hareketle firmanın iş deneyim belgesinin 2008 yılı bilançosundaki cirosuyla bir uyumsuzluk olduğu görülmektedir.Komisyonunuzca söz konusu iş deneyim belgesinin Meşru yoldan elde edilip edilmediğinin de soruşturulması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik uyarınca şikâyet başvurumuz hakkında inceleme yapılarak karar verilmesini arz ederim.”

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Söz konusu bu firmanın itirazı üzerine Kahramanmaraş Belediyesi yasal mevzuata göre ya itirazı kabul edecek ya da etmeyecek. Eğer kabul edilmez ise firma KİK’e yeniden itirazda bulunacak. Daha sonra ise KİK kararına göre adliye sürecinin başlayıp-başlamayacağı da belli olacak.

İHALEYE KATILAN FİRMALAR VE TEKLİFLERİ İSE ŞÖYLEYDİ:

Belediye’nin Şekerdere Bulvarı üzerindeki hizmet binasında 3 Mart Çarşamba günü sabah saat 10.00’da gerçekleştirilen ihaleye; Kahramanmaraş’tan 2, Ankara’dan 3, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Bursa’dan da 1’er olmak üzere toplam 8 firma teklif vermişti.

Park-Bahçeler Müdür Yardımcısı Yaşar Kaymak’ın komisyon başkanlığını yaptığı ihalede teklifler kapalı zarf yöntemi ile alındı. Buna göre 8 ay süreli iş için firmaların verdikleri teklif fiyatları şöyleydi:

1- (Bursa) Yavuz Selim Er – Er Müteahhitlik : 5.461.451.71 TL

2- (Kahramanmaraş) Hatsel Telekom Elk. İnş. Tic. Ve San. Ltd. Şti: 5.626.922.83 TL

3- (Şanlıurfa) Lider İnş. Tem. Gıda Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.: 5.777.294.50 TL

4- (Ankara) Vadi Peyzaj İnş. Gıda Taah. Tic. Ltd. Şti.: 5.912.480.95 TL

5- (Ankara) MAH İnşaat Peyzaj Tic. Ve San. Turizm Ltd. Şti.: 5. 959.478.00 TL

6- (Kahramanmaraş) Asya Lojistik İnş. Gıda Teks. Temz.San. ve Tic. Ltd. Şti.: 5.970.095.04 TL

7- (Diyarbakır) Mars Sos. Hizm. Tic. Ltd. Şti. – Özer – Ay Tem. Peyz. Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ortak girişim: 5.998.776.36 TL

8- (Ankara) Arcan Sos. Hizm. Temz. İnş. Tic. Ltd. Şti.: 6.073.728.44 TL (www.kanal46.com)

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2010, 07:13
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner66