Milletvekillerine skandal takip!

Milletvekillerine skandal takip!

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı 2014 Yılı Eylem Planı’nda vekilleri şok eden bir ifade yer aldı.


Te­le­fon din­le­me­le­ri, si­ya­se­tin gün­de­min­den düş­mez­ken TBMM Baş­kan­lı­ğı İda­ri Teş­ki­la­tı 2014 Yı­lı Ey­lem Pla­nı­’n­da ve­kil­le­ri şoke eden bir ifa­de yer al­dı. Ey­lem Pla­nı­’n­da mil­let­ve­kil­le­ri­nin gö­rüş­me ve­ri­le­ri­nin elek­tro­nik or­tam­da alın­ma­sı­na yö­ne­lik ça­lış­ma ya­pıl­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.

Bu ça­lış­ma, Ey­lem Pla­nı­’n­da Mil­let­ve­kil­le­ri­nin Ha­ber­leş­me Gi­der­le­ri­nin Elek­tro­nik Or­tam­da Ta­kip Edil­me­si baş­lı­ğı al­tın­da yer al­dı. Bugün Gazetesi'nin haberine göre, 2 Ha­zi­ran 2014’te uy­gu­lama­­ya gi­re­cek ça­lış­ma içe­ri­sin­de; mil­let­ve­kil­le­ri­nin ma­kam te­le­fo­nu ve GSM hat­la­rı­na ait gö­rüş­me da­ta­la­rı­nın elek­tro­nik or­tam­da alın­ma­sı mad­de­si dik­kat çek­ti.

HEM SES HEM GÖRÜNTÜ

CHP’­nin bi­li­şim uz­ma­nı, İz­mir Mil­let­ve­ki­li Er­dal Ak­sün­ger,yap­tı­ğı açık­la­ma­da, bu ça­lış­ma için “fa­ci­a” de­ğer­len­dir­me­si yap­tı.Ka­mu­oyun­da bö­cek ko­mis­yo­nu ola­rak bi­li­nen TBMM Ya­sa­dı­şı Din­le­me­le­ri Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu üye­si olan ve Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l’­ün da­ve­tiy­le haf­ta içi Çan­ka­ya Köş­kü­’ne de çı­kan Ak­sün­ger, da­ta ifa­de­si­nin hem ses hem de gö­rün­tü ola­rak yo­rum­la­na­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di.

BUNLAR DEPOLANAMAZ

Ak­sün­ger, “Mil­let­ve­kil­le­ri­nin ki­min­le gö­rüş­tük­le­ri, not­la­rı, gö­rüş­me ka­yıt­la­rı da­ta ola­rak tu­tu­la­bi­lir ama bun­lar de­po­la­na­maz. Mec­li­s’­te IP te­le­fon san­tra­li kul­la­nı­lı­yor. San­tral­de bun­lar sak­la­nı­yor­dur an­cak gü­ven­lik na­sıl sağ­la­nı­yor? Bu­nun ya­nı­tı­nın ve­ril­me­si la­zım. Ki­min gü­ven­li­ği sağ­la­dı­ğı bel­li de­ğil. Bu ifa­de­le­rin ya­zıl­ma­sı fa­ci­a. Bu­nu yaz­mak bir çıl­gın­lık. Bu açık se­çik mil­let­ve­kil­le­ri­nin da­ta­la­rı alı­nıp stok­la­na­cak de­mek. Ma­dem bu­nu ya­pı­yor­lar ba­ri yaz­ma­sın­lar. Eğer sak­la­nı­yor­sa ki­min gü­ven­li­ği sağ­la­dı­ğı­nın açık­lan­ma­sı la­zım. Ses de gö­rün­tü de da­ta içi­ne gi­re­r” de­di.

27. SAY­FA­DA­Kİ ÇA­LIŞ­MA

Pla­nın 27. say­fa­sın­da “Mil­let­ve­kil­le­ri­nin Ha­ber­leş­me Gi­der­le­ri­nin Elek­tro­nik Or­tam­da Ta­kip Edil­me­si­” baş­lık­lı bö­lüm­de şu açık­la­ma­lar yer alı­yor:

*Mil­let­ve­kil­le­ri­nin ma­kam te­le­fo­nu ve GSM hat­la­rı­na ait gö­rüş­me da­ta­la­rı­nın elek­tro­nik or­tam­da alın­ma­sı.

*Mil­let­ve­ki­li ha­ber­leş­me gi­der­le­ri­nin ve li­mit­le­ri­nin is­te­nil­di­ği an­da elek­tro­nik or­tam­da iz­le­ne­bil­me­si.

*Ta­lep eden mil­let­ve­kil­le­ri­nin e-pos­ta ad­res­le­ri­ne ha­ber­leş­me gi­der­le­ri top­la­mı­nın ve li­mit­le­ri­nin ile­ti­le­bil­me­si.

7 hesap Meclis ağına girebiliyor


CHP Mil­let­ve­ki­li Er­dal Ak­sün­ger, çok önem­li bir id­di­ayı da gün­de­me ge­tir­di. Ak­sün­ger, TBMM’­nin bil­gi­sa­yar ağı­na 7 fark­lı he­sap­tan (ac­co­unt) dış bağ­lan­tı sağ­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Ar­sün­ger, “Bu, Mec­lis dı­şın­dan bir yer­den sis­te­me gi­ri­le­bil­di­ği an­la­mı­na ge­lir. Şir­ket­ler ser­ve­r’­la­rı çök­tü­ğü za­man uzak­tan bağ­lan­tı sis­te­miy­le bir şif­re kul­la­na­rak sis­te­me eri­şe­bi­lir ve dı­şa­rı­dan mü­da­ha­ley­le so­ru­nu gi­de­re­bi­lir. Özel şir­ket­ler bu­nu ya­pa­bi­lir.

TÜ­Bİ­TA­K’­IN RA­PO­RU VAR

Mec­lis sis­te­mi­ne dı­şa­rı­dan ba­zı ki­şi­le­rin 7 fark­lı he­sap­la gi­re­bil­dik­le­ri­ni öğ­ren­dim. Bu da ba­zı ki­şi­le­rin sis­te­me gi­re­bil­me­le­ri için yet­ki­len­di­ril­miş an­la­mı­na ge­lir. Mec­lis sis­te­mi­ne gi­ren­ler, mil­let­ve­kil­le­ri ve Mec­li­s’­te ça­lı­şan­la­rın ki­şi­sel bil­gi­le­ri­ne eri­şe­bi­lir. Dı­şa­rı­dan Mec­lis si­te­mi­ne gi­ren­ler ne­ye, ne ka­dar ula­şı­yor, bu bi­lin­mi­yo­r” de­di.

TÜ­Bİ­TAK ta­ra­fın­dan Mec­li­s’­in bil­gi­sa­yar ağıy­la il­gi­li ha­zır­la­nan ra­por­da “gü­ven­lik za­fi­ye­ti­nin tes­pit edil­di­ği­ni­” öğ­ren­di­ği­ni söy­le­yen Ak­sün­ger, bu ra­po­ru 20 Ekim 2013’de TÜ­Bİ­TA­K’­tan is­te­di­ği­ni, 21 Ekim 2013’te Mec­lis Baş­kan­lı­ğı­’n­dan ta­lep et­ti­ği­ni an­cak ala­ma­dı­ğı­nı, 29 Ka­sım 2013’te de bil­gi edin­me ka­nu­nu kap­sa­mın­da TBMM’­den is­te­di­ği­ni an­cak yi­ne so­nuç­suz kal­dı­ğı­na dik­kat çek­ti. Ak­sün­ger, “OD­TÜ­’nün de Mec­li­s’­e ‘a­çık kay­nak kod­lu­’ öz­gür ya­zı­lım­lar kul­lan­ma­yı tav­si­ye et­ti­ği­ni bi­li­yo­rum. Mecli­s’­te gü­ven­lik za­fi­ye­ti­nin olup ol­ma­dı­ğı­na iliş­kin so­ru öner­ge­le­ri­me de ya­nıt ala­ma­dı­m” di­ye ko­nuş­tu.

Samanyoluhaber.com
Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2014, 13:43
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER