AK Partili Vekil Öçal'dan çok sert açıklamalar: ''Biz Mecliste ne Fetö'ye nede PKK'ya müsaade etmeyeceğiz!''

Ta­ri­hi Kah­ra­man­ma­raş ka­le­si­nin açı­lı­şı­na ka­tı­lan Ak Parti Kah­ra­man­ma­raş Mil­let­ve­ki­li Ha­bi­be Öçal, ka­le­nin sa­de­ce kent için değil ül­ke­nin kur­tu­luş fi­ti­li­nin ateş­le­me­si do­la­yı­sıy­la da çok önem­li bir yere sahip ol­du­ğu­nu söy­le­di. Vekil Öçal ay­rı­ca, Pan­de­mi sü­re­cin­de büyük bir sınav ve­re­rek ba­şa­rı hi­ka­ye­le­ri yazan İl Sağ­lık Mü­dü­rü Ali Nuri Özsüz ve sağ­lık ca­mi­ası­na te­şek­kür etti.

AK Partili Vekil Öçal'dan çok sert açıklamalar: ''Biz Mecliste ne Fetö'ye nede PKK'ya müsaade etmeyeceğiz!''

TBMM’de yoğun ça­lış­ma­la­rı­nın ar­dın­dan seçim böl­ge­si Kah­ra­man­ma­raş’ta çe­şit­li zi­ya­ret­ler ger­çek­leş­ti­re­rek Ta­ri­hi Kah­ra­man­ma­raş Ka­le­si­nin açı­lı­şı­na ka­tı­lan Ak Parti Kah­ra­man­ma­raş Mil­let­ve­ki­li Ha­bi­be Öçal, Kanal 46 mik­ro­fon­la­rı­na kale, Pan­de­mi sü­re­ci ve 3 mil­let­ve­ki­li­nin ve­kil­lik­le­ri­nin dü­şü­rül­me­siy­le il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.


BU­RA­DA YANAN KUR­TU­LUŞ ATEŞİ ANA­DO­LU­YU SARDI
Ta­ri­hi Kah­ra­man­ma­raş ka­le­si­nin Cuma günü açıl­ma­sı­nın 101 yıl önce ol­du­ğu gibi büyük anlam ta­şı­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Ak Parti Kah­ra­man­ma­raş Mil­let­ve­ki­li Ha­bi­be Öçal; “Ka­le­miz sa­de­ce Kah­ra­man­ma­raş’ın ta­ri­hi için değil ül­ke­mi­zin kur­tu­luş ta­ri­hin­de de önem­li bir yere sa­hip­tir. Ulu­ca­mi’mizde Rıd­van Ho­ca­nın hut­be­siy­le baş­la­yan İstik­lal yü­rü­yü­şü­mü­zün Kale ile ni­ha­yet­le­nip bu­ra­da­ki ate­şin Ana­do­lu’ya ya­yıl­ma­sı açı­sın­dan Ka­le­miz, kur­tu­luş mü­ca­de­le­mi­zin bir sim­ge­si ni­te­li­ğin­de­dir. Ka­le­mi­zin ta­di­lat­la­rın ya­pı­la­rak res­to­re edi­lip hal­kı­mı­zın hiz­me­ti­ne açıl­ma­sı ge­re­ki­yor­du. Bu sü­re­ci hem başta Sayın Ba­ka­nı­mız Mahir Ünal olmak üzere Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­miz, Si­ya­si­le­ri­miz ve Sayın Va­li­mi­zin kat­kı­la­rıy­la aça­rak hal­kı­mı­zın hiz­me­ti­ne sun­duk. İnşal­lah de­di­ği­miz gibi bizim Türk mil­le­ti ola­rak kır­mı­zı­ çiz­gi­miz var. Ezan ve Bay­rak ko­nu­sun­da­ki bu çiz­gi­yi en iyi tem­sil eden il­ler­den bi­ri­si de Kah­ra­man­ma­raş’tır. Ka­le­mi­zi bugün hal­kı­mız­la bir­lik­te açı­yo­ruz. Bunu eli­miz­den gel­di­ğin­ce rutin hale dö­nüş­tü­rü­yo­ruz. Bi­re­bir yüz yüze hal­kı­mı­za Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın da de­di­ği gibi do­ku­na­rak gönül köp­rü­mü­zü sağ­lam­laş­tı­ra­rak bu­luş­ma­la­rı­mı­zı ger­çek­leş­tir­dik. Hal­kı­mı­zın ta­lep­le­ri is­tek­le­ri­ni eli­miz­den gel­di­ğin­ce yar­dım­cı ol­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz.” Dedi.


SAĞ­LIK CAMİAMIZA TE­ŞEK­KÜR EDİYORUM
Pan­de­mi sü­re­cin­de ba­şa­rı­lı bir sınav veren ve ver­me­ye de devam eden Kah­ra­man­ma­raş İl Sağ­lık Mü­dü­rü Ali Nuri Öksüz’ü de zi­ya­ret et­ti­ği­ni dile ge­ti­ren Öçal; “Sağ­lık Mü­dü­rü­müz­den Pan­de­mi sü­re­ci­ni, Kah­ra­man­ma­raş’ın mev­cut du­ru­mu­nu ve sü­re­cin nasıl yö­ne­til­di­ği­ne dair bilgi aldım. Ger­çek­ten Mü­dü­rü­mü­ze çok te­şek­kür edi­yo­rum. Kah­ra­man­ma­raş’ta Pan­de­mi sü­re­ci­ni sağ­lık an­la­mın­da en iyi yü­rü­ten İl Sağ­lık Mü­dür­le­rin­den bir ta­ne­si de Ali Nuri bey­dir. Bu­ra­da özel­lik­le Tıp fa­kül­te­miz­de, dev­let has­ta­ne­miz­de ko­or­di­ne­li bir şe­kil­de bu mü­ca­de­le­yi yü­rüt­me­si ve bizim de Kah­ra­man­ma­raş’ında co­vıd-19 ile mev­cut du­ru­mu­mu­zun mev­cut Tür­ki­ye or­ta­la­ma­sı­nın al­tın­da ol­ma­sın­da bu ba­şa­rı­lı eki­bin kat­kı­sı ol­duk­ça büyük. İl Sağ­lık Mü­dü­rü­müz başta olmak üzere bütün dok­tor­la­rı­mız ve hem­şi­re­le­ri­mi­ze çok te­şek­kür edi­yo­ruz, canı gö­nül­den kut­lu­yo­ruz. Kah­ra­man­ma­raş bu sü­re­ci en iyi at­la­tan il­ler­den bi­ri­dir” diye ko­nuş­tu


BİZ MECLİSTE ASLA NE FETÖ’YE NE DE PKK’YA ASLA MÜ­SA­ADE ET­ME­YE­CEĞİZ
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan 3 mil­let­ve­ki­li­nin mil­let­ve­kil­li­ği­nin düş­me­siy­le il­gi­li de ko­nu­şan Ak Parti Kah­ra­man­ma­raş Mil­let­ve­ki­li Ha­bi­be Öçal, de­mok­ra­si­yi so­nu­na kadar sa­vu­nan bir me­de­ni­yet­ten bir si­ya­si ha­re­ket­ten gel­dik­le­ri­ni söy­le­di. Tür­ki­ye’de si­ya­si ha­re­ket­le­rin sık sık de­mok­ra­si ka­yı­na uğ­ra­dı­ğı­nı ve en fazla mağ­dur­la­rın da milli görüş ha­re­ke­ti ol­du­ğu­nu anım­sa­tan Öçal ko­nuş­ma­sı­nı şöyle sür­dür­dü;

Biz hiç­bir zaman si­ya­sal çiz­gi­mi­zi dev­le­ti­mi­zin ve mil­le­ti­mi­zin dı­şı­na it­me­dik. Si­ya­sal çiz­gi­miz Milli bir çiz­gi­miz ha­lin­dey­di. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­nin al­dı­ğı ka­rar­la 3 tane Mil­let­ve­ki­li­mi­zin ve­kil­li­ği dü­şü­rül­dü. Bir ta­ne­si CHP Mil­let­ve­ki­li Enis Ber­be­roğ­lu bu Mil­let­ve­ki­li MİT tır­la­rı ile il­gi­li dev­let sır­la­rı­nı ifşa etmek, pay­laş­mak gibi en ağır dev­let su­çu­nu yap­mış bir mil­let­ve­ki­li idi, diğer Di­yar­ba­kır ve Hak­kâ­ri Mil­let­ve­kil­le­ri ise te­rö­re des­tek ver­mek suç­la­rın­dan do­la­yı Mil­let­ve­kil­lik­le­ri dü­şü­rül­dü. Biz si­ya­sı tarih açı­sın­dan her zaman de­mok­ra­tik bir tavır iz­le­me­ye özel­lik­le önem ve­ri­yo­ruz. Bu şu demek de­ğil­dir; Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti hiç­bir zaman te­rö­riz­me izin ver­me­yecek te­rör­le mü­ca­de­le­ye devam edecek. Bu Mil­let­ve­ki­li de olsa kim olur­sa olsun te­rö­re des­tek veren her kim varsa bu hu­ku­ki meşru ze­min­ler da­hi­lin­de ge­rek­li ce­va­bı ala­cak, dün de cevap ve­ril­di. HDP ve CHP başta olmak üzere gös­ter­dik­le­ri tepki Tür­ki­ye Si­ya­sı Ta­ri­hi açı­sın­dan utanç ve­ri­ci bir tavır! Mil­le­tin iradesi olan Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­sin­de bu şe­kil­de­ki ya­pı­lan pro­tes­to asla hiç­bir va­tan­da­şı­mız tas­vip et­me­ye­ce­ği bir gö­rün­tüy­dü. Bunu apa­çık şe­kil­de gös­ter­di ki CHP ve HDP or­tak­lı­lı­ğı­nın ya­nın­da bir de küçük ortak ses­siz ka­la­rak bu or­tak­lı­ğa hiç ses çı­kar­ma­dı. Bu pro­tes­to­ya en ufak bir tep­ki­le­ri dahi ol­ma­dı. Bu or­tak­lı­ğa devam et­mek­te­ler. Biz Mec­lis­te asla ne Fetö’ye ne de PKK’ya asla mü­sa­ade et­me­ye­ce­ğiz. Mil­le­tin ida­re­si olan kut­sal çatı al­tın­da bu şe­kil­de fa­ali­yet gös­te­ren Mil­let­ve­kil­le­ri her şey­den önce aziz mil­le­ti kar­şı­sın­da bu­la­cak­tır.”

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 12:09
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner23

banner63