Kahramanmaraş Valiliği, Orta hasarlı binaların güçlendirilmesi sürecinde yaşanan tereddütleri gidermek amacıyla bir genelge yayınladı.

enelgede, güçlendirilmesi mümkün olan binaların değerlendirme sonucuna göre belediyeler tarafından 3194 sayılı Kanunun 22. maddesine uygun olarak yapı ruhsatı verileceği belirtildi.

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Baraj gölüne atladı Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Baraj gölüne atladı

Genelgede, 7269 sayılı Umumi Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre "güçlendirilmesi mümkün olan" binaların ruhsat süreçlerinde tereddütler olduğu ifade edildi.

Orta hasarlı yapıların güçlendirilmesi için 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 21 ve 22. maddelerine göre yapı ruhsatı alınabileceği belirtilen genelgede, bu kapsamda talepte bulunan maliklerin aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerektiği belirtildi:

1) Maliklerin beşte dört (4/5) çoğunluğuyla alınmış güçlendirme kararı, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19. maddesine göre,

2) Sadece güçlendirmeye esas olan ve onaylı projeler arasından seçilen projeler, 3194 sayılı Kanunun 22. maddesine göre,

3) Yapı Denetimi Hakkında Kanunun gerektirdiği belgeler, ile birlikte yapı (güçlendirme) ruhsatı için ilgili belediyeye başvuru yapılması gerekmektedir. Değerlendirme sonucunda güçlendirilmesi uygun bulunan yapılar, belediyeler tarafından 3194 sayılı Kanunun 22. maddesine göre yapı ruhsatı (güçlendirme) alacaklardır. Değerlendirme sürecinde, önceki yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izin belgesi verildiği tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümleri dikkate alınacaktır.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği gereğince "Tasarım Gözetimi ve Kontrol Hizmeti" gerektiren yapılarla ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan bir tebliğde belirtilen hükümlere göre, tasarım gözetimi ve kontrol hizmeti alınabilecek kişi veya kurumlar bulunmaktadır.

Güçlendirme sonucunda 3194 sayılı Kanunun 30. maddesine göre yapı kullanma izni verilen yapıların "orta hasar" kaydının kaldırılması için ilgili kurumlara bildirim yapılacaktır. Güçlendirilmeyen/güçlendirilemeyen, yerinde dönüşümden yararlanmayan veya hak sahipliğinden yararlanmak üzere yıkılmayan orta hasarlı binalar, 7269 sayılı Kanunun 13. maddesinin (b) bendinde belirtilen süre sonunda yıkılacaktır.

Ayrıca, Kanunun Geçici 21. maddesi kapsamında yapı kayıt belgesine sahip olan ve orta hasarlı olan yapıların güçlendirme işlemleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2020/24 ve 2020/26 sayılı genelgelerine uygun olarak gerçekleştirilebilecektir. Bu süreçte "güçlendirme izni" ve "Güçlendirme İmalatı Bitiş Tutanağı" belgeleri düzenlenecektir.

afad-orta-hasarli-binalar

Editör: İsa Aslantaş