Koza İpek Holding'e İFTİRA ile kayyum atandı!

Koza İpek Holding'e İFTİRA ile kayyum atandı!

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimi Yunus Süer, bilirkişinin soyut değerlendirmelerini gerekçe göstererek BUGÜN ve Kanaltürk gibi medya organlarını da bünyesinde barındıran İpek Koza Holding’e kayyum atayarak şirketlerin yönetimine el koydu.


İş dün­ya­sı­na ve öz­gür med­ya­ya bas­kı­lar ar­ta­rak de­vam edi­yor. Bu kap­sam­da İpek Ko­za Hol­ding'e yö­ne­lik bir adım da­ha atıl­dı. An­ka­ra Baş­sav­cı­lı­ğı'nın ta­le­bi üze­ri­ne An­ka­ra 5. Sulh Ce­za Ha­ki­mi Yu­nus Sü­er, bi­lir­ki­şi­nin so­yut de­ğer­len­dir­me­le­ri­ni ge­rek­çe gös­te­re­rek BUGÜN ve Ka­nal­türk gi­bi med­ya or­gan­la­rı­nı da bün­ye­sin­de bu­lun­du­ran İpek Ko­za Hol­din­g’­e kay­yum ata­ya­rak şir­ket­le­rin yö­ne­ti­mi­ne el koy­du.
Kop­ya­la ya­pış­tır yön­te­mi
Ka­rar­da, so­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten Sav­cı Mu­sa Yü­ce­l’­in sun­du­ğu ge­rek­çe kop­ya­la ya­pış­tır yön­te­miy­le ya­zıl­dı. Ay­nı hol­ding bün­ye­sin­de bu­lu­nan şir­ket­le­rin, ay­nı ki­şi­ler ta­ra­fın­dan yö­ne­til­me­si ve or­tak­lık ya­pı­la­rı­nın ben­ze­me­si bi­le suç sa­yıl­dı. İpek Med­ya Gru­bu­’na el koy­mak için ve­ri­len ka­ra­ra Ce­za Mu­ha­ke­me­le­ri Ka­nu­nu­’nun 133. Mad­de­si ge­rek­çe gös­te­ril­di. Ka­rar­da, şöy­le de­nil­di:
Ye­ni yö­ne­tim be­lir­le­ye­cek
“A­ta­nan kay­yum­la­rın ken­di­le­ri­ne ka­ra­rın Baş­sav­cı­lık­ça teb­li­ğin­den son­ra der­hal top­la­na­rak yö­ne­tim ku­ru­lu baş­ka­nı­nı ken­di ara­la­rın­da seç­me­le­ri­ne ve şir­ke­tin fa­ali­yet­le­ri­ni yö­net­me­yi der­hal dev­ral­ma­la­rı­na, ka­rar ta­ri­hi iti­ba­rıy­la yö­ne­tim or­ga­nı­nın yet­ki­le­ri­nin kal­dı­rıl­ma­sı­na ka­rar ve­ril­di.” 
40 bin li­ra­ya ka­dar ma­aş
Ka­ra­ra gö­re ata­nan kay­yum­lar, Hol­din­g’­e bağ­lı bü­tün şir­ket­le­re ye­ni yö­ne­ti­ci­ler ata­ya­cak. Hol­din­g’­e hu­kuk­suz bir şe­kil­de ata­nan kay­yım­lar şir­ket­te tas­fi­ye­ler ya­pa­bi­le­cek. Her bir şir­ket­te gö­rev­li ba­zı Kay­yım­lar ise ay­lık 40 bin li­ra­ya ka­dar üc­ret ala­cak.
An­ka­ra Sav­cı­sı Mu­sa Yü­ce­l’­in ta­le­bi üze­ri­ne 5. Sulh Ce­za Ha­ki­mi Yu­nus Sü­er’­in al­dı­ğı ka­rar­la İpek Med­ya Gru­bu­’nu da bün­ye­sin­de bu­lun­du­ran İpek Hol­ding A.Ş’­ye kay­yım atan­dı. Ha­kim­lik ka­ra­rın­da, kay­yum atan­ma­sı­nın tek ba­şı­na ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı sa­vu­nu­la­rak, şöy­le de­nil­di:
‘De­ne­tim ye­ter­li de­ğil'
"Şir­ket­le­rin bü­yük­lü­ğü, bu şir­ket­ler va­sı­ta­sıy­la iş­len­di­ği id­di­a edi­len suç­la­rın kap­sa­mı, yo­ğun­lu­ğu, et­kin­li­ği de­ğer­len­di­ril­di­ğin­de yö­ne­tim or­ga­nı­nın ka­rar­la­rı­nı de­net­le­mek üze­re kay­yum atan­ma­sı ye­ter­li gö­rül­me­miş­tir.  Bu se­bep­ler­le Ha­kim­li­ği­miz­ce anı­lan şir­ket­le­re yö­ne­tim or­ga­nı­nın yet­ki­le­ri­nin tü­mü ile dev­re­dil­di­ği kay­yım ta­yi­ni zo­run­lu gö­rül­müş­tü­r” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.


‘Bu çağdaş bir eşkıyalıktır’


Mülkiyet hakkına tecavüz
Merkez Bankası eski Başkanı ve MHP Uşak Milletvekili Durmuş Yılmaz: Biz bunun ekonomik sonuçları üzerine konuşabiliriz. Ekonomik sonuçları da artık bilinen bir şey: Mülkiyet hakkına tecavüzden başka bir şey değil bu. Mülkiyet hakkına tecavüz olan yerde de bu ülkede insanlar yatırım yapmazlar, ellerini taşın altına koymazlar, üretmezler. Herkesin gönlüne korku salmaktır bu.


Karar siyasidir hukuki değildir
CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Mah­mut Ta­nal:
Kay­yum atan­ma­sı si­ya­si bir ata­ma­dır. Hu­ku­ki de­ğil­dir. Se­çi­me 6 gün ka­la ya­pıl­ma­sı ma­ni­dar­dır. Bu ka­rar Ana­ya­sa­’nın 30. Mad­de­si­ne ay­kı­rı­dır. Bu mad­de dev­le­tin ba­sın önün­de­ki tüm en­gel­le­ri kal­dır­ma­sı ge­rek­ti­ğini söylüyor. Bu­nun yap­tı­rı­mı Türk Ce­za Ka­nu­nu mad­de 124’e gö­re ay­kı­rı­dır ve Ana­ya­sa­y’ı çiğ­ne­me su­çu­dur. Yar­gı­nın bu ka­ra­rı ve­ren yar­gıç­lar için yar­gı­la­ma yo­lu açı­la­cak. Kay­yum yo­lu, bor­cu­nu öde­ye­me­yen şir­ket­ler için ya­pı­lan bir uy­gu­la­ma­dır. Bun­lar key­fi­dir. Ana­ya­sal suç iş­li­yor­lar. Sı­ra, Do­ğa­n’­a Cum­hu­ri­ye­t’­e, Or­ta­do­ğu­’ya, Bir­Gü­n’­e ge­le­cek. Dik­ta­tör re­jim­le­rin uy­gu­la­ma­sı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya: Ar­tık hu­kuk ta­nı­ma­yan, hiç­bir kim­se­nin mal em­ni­ye­ti­nin ol­ma­dı­ğı bir Tür­ki­ye­’de­yiz. 17-25 Ara­lık­’tan bu­gü­ne ka­dar Ana­ya­sa’­nın bir­çok mad­de­si­nin as­kı­ya alın­dı­ğı, ka­nun­la­rın fev­ri bir şe­kil­de ik­ti­da­rın çı­kar­la­rı doğ­rul­tu­sun­da yo­rum­lan­dı­ğı bir Tür­ki­ye var. Bu çağ­daş bir eş­kı­ya­lık­tır. Bu ba­sın öz­gür­lü­ğü­ne vu­ru­lan bir dar­be­dir. Bun­la­rın hep­si­nin he­sa­bı­nın so­rul­ma­sı ge­re­kir.
Bu bir çökme operasyonudur
MHP Grup Baş­kan­ve­ki­li Ok­tay Vu­ral:
“Bu bir çök­me ope­ras­yo­nu­dur. Dev­let bi­rey­le­rin hak ve hür­ri­yet­le­ri­ni, te­şeb­büs hür­ri­ye­ti­ni yok sa­yı­yor. Med­ya­yı sus­tu­ra­ma­yan­lar şir­ket­le­re el koy­mak su­re­tiy­le yö­net­mek is­ti­yor­lar. Bu­nun ama­cı ve he­de­fi med­ya­yı sus­tur­mak ve te­şeb­büs hür­ri­ye­ti­ni or­ta­dan kal­dır­mak­tır. Sulh ce­za ha­kim­lik­le­ri AK­P’­nin si­la­hı ha­li­ne gel­di. Ma­kul şüp­he ile in­san­la­rı gö­zal­tı­na alan­lar ma­kul şüp­he ile şir­ket­ler­de el koy­ma­nın yo­lu­nu aç­tı­lar. TMSF ba­sı­nı oluş­tur­mak için tüm med­ya­yı kıs­kaç al­tı­na al­mak is­ti­yor­lar. Top­lu­mun ger­çek­le­ri öğ­ren­me­si­ni is­te­mi­yor­lar. Mil­let 1 Ka­sı­m’­da bun­la­ra ge­rek­li der­si ve­re­cek­tir.
Üçüncü dünya ülkelerinde olur
HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan:
“Bun­la­rı as­la meş­ru gör­mü­yo­ruz. İk­ti­dar­lar ken­di­le­ri­ne mu­ha­lif olan işa­dam­la­rı­nı, şir­ket­le­ri ba­tı­ra­rak yol­la­rı­na de­vam eder­ler­se bu ta­ma­mıy­la dik­ta­tör­yal  bir yak­la­şım olur. İk­ti­da­rın ya­nın­da olup, ol­ma­ma­sı­na gö­re şir­ket­ler ba­tı­rı­lı­yor­sa ve­ya kol­la­nıp gök­le­re çı­kar­tı­lı­yor­sa bu ta­ma­mıy­la üçün­cü dün­ya ül­ke­le­rin­de olan bir şey. Ta­ma­mıy­la sin­dir­me­ye yö­ne­lik ama ters te­pe­cek­tir. Bu­nu gö­ren mil­let ik­ti­dar ile il­gi­li da­ha faz­la olum­suz dü­şü­ne­cek. Tep­ki ve­re­cek.”
Hukuksuzluğa alet oldular
CHP Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök:
“Bu İpek Ko­za ile baş­la­tı­lan so­ruş­tur­ma­lar­da amaç­la­nan şir­ket­le­re el koy­mak­tı. Hu­kuk­suz­lu­ğu adım adım ya­rat­tı­lar. Mah­ke­me ka­ra­rı ol­ma­dan bir ti­ca­ri var­lı­ğın bü­tün ge­le­ce­ği­ni teh­dit eder du­rum­da ken­di eko­no­mi­si­ne za­rar ve­re­cek tarz­da çıl­gın­ca iş­lem­de bu­lun­muş­tur. Hep­si sa­ray ta­li­mat­lı­dır. Tür­ki­ye­’de hu­kuk yok edi­li­yor. Sav­cı­lar da yar­gıç­lar da bu­na alet olu­yor. Sav­cı­lar mah­ke­me ka­ra­rı­nın öte­sin­de ce­za uy­gu­lu­yor.”
Tarihe kara bir leke olarak geçecek
HDP Söz­cü­sü Ay­han Bil­gen:
Kay­yum ata­ma yön­te­mi çok özel du­rum­lar için ve ola­ğa­nüs­tü ko­şul­lar­da baş­vu­ru­la­bi­le­cek bir yön­tem­dir. Bu yön­te­min key­fi bi­çim­de ve ma­kul ol­ma­yan ge­rek­çe­ler­le uy­gu­la­ma­ya ko­nul­ma­sı, si­ya­se­tin yar­gı üze­rin­de kur­du­ğu bas­kı­nın yan­sı­ma­sı­dır. AGİ­T’­in Tür­ki­ye ile il­gi­li uya­rı­la­rı, Av­ru­pa Bir­li­ği iler­le­me ra­por­la­rın­da­ki ba­sın öz­gür­lü­ğü ile il­gi­li so­mut eleş­ti­ri­le­re rağ­men ha­le si­ya­sal ik­ti­da­rı des­tek­le­me­yen ya­yın or­gan­la­rı üze­rin­de bas­kı oluş­tur­ma­ya ve göz­da­ğı ver­me­ye, kon­trol al­tı­na al­ma­ya yö­ne­lik bu tip gi­ri­şim­le­re te­nez­zül edil­me­si Tür­ki­ye ba­sın ta­ri­hi­ne ka­ra bir le­ke ola­rak dü­şe­cek­tir.
Göze alamadılar, el koydular
CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş:
Ka­çak Sa­ray ve AKP, med­ya ku­ru­luş­la­rı­nı res­men gasp et­miş ve mu­ha­lif ses­le­ri boğ­mak için ha­re­ke­te geç­miş­tir. Bu ka­ra­rı alan­la­rın ya­nı sı­ra uy­gu­la­yan­lar da ana­ya­sal suç iş­le­mek­te­dir. Mus­ta­fa Va­ran­k’­ın gö­rün­tü­le­ri­nin or­ta­ya çık­ma­sı­nın ar­dın­dan ka­nal­la­rı ka­pat­ma­yı gö­ze ala­ma­dı­lar. Top­tan el koy­ma yo­lu­nu seç­ti­ler. Baş­tan iti­ba­ren söy­lü­yor­duk; Ko­za'ya ait ka­nal­lar, ha­vu­za da­hil edil­mek is­te­ni­yor­du. So­ruş­tur­ma­lar, ba­ha­ney­di. Mu­ha­le­fe­tin se­si­ni du­yu­ra­ca­ğı hiç­bir alan kal­sın is­ten­mi­yor. Ka­çak sa­ra­y­ın se­çim so­nuç­la­rı­nı ka­bul et­mek is­te­me­ye­ce­ği­nin bir gös­ter­ge­si. Ka­çak sa­ray 1 Ka­sım son­ra­sı için cep­he­si­ni tah­kim edi­yor. Mah­ke­me ka­ra­rı da­hi ol­ma­dan ya­pı­lan bu iş­lem, key­fi­dir, hü­küm­süz­dür ve gay­ri meş­ru­dur.
Yarın Doğan Grubu’na da yapılır
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu:
“Hukuk dışı işlemler yapılmaktadır. Bu yapılan tüm kurumlara da yapılabilir. Artık hukuk tamamen yok sayılıyor. Yarın Doğan’a da yapılabilir, başkalarına da yapılabilir. Hukuksuzluğun ayyuka çıktığının delilidir. Hiçbir şekilde hukuk ve yargı tanınmıyor. Hükümet suç örgütü gibi davranıyor.”
Ka­nun emir­le­ri uy­gu­lan­ma­dı
İpek Ko­za Hol­din­g’­in 22 şir­ke­ti­ne kay­yum atan­ma­sın­da ka­nu­nun il­gi­li mad­de­le­ri­nin ta­nın­ma­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. Şir­ket­le­re yö­ne­tim ku­ru­lu top­la­na­ma­ma­sı ha­lin­de kay­yum ata­na­ca­ğı be­lir­til­me­si­ne rağ­men, bu şart ger­çek­leş­me­den adım atıl­dı. Ay­rı­ca şir­ket­le­re var olan ak­sak­lık­la­rın gi­de­ril­me­si için ya­sal sü­re ve­ril­me­den yö­ne­ti­me kay­yum iş­le­mi ya­pıl­dı.
Süre verilmeden atama yapıldı
El koy­ma ge­rek­çe­si ola­rak gös­te­ri­len Ce­za Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu­’nun 133. mad­de­si 3. fık­ra­sın­da yer alan Türk Me­de­ni Ka­nu­nu ve Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu­’nun kay­yum ata­ma şart­la­rı göz ar­dı edil­di. İl­gi­li ka­nun­la­ra gö­re kay­yum atan­ma­sı için şir­ke­tin ka­nu­nen lü­zum­lu or­gan­la­rın­dan bi­ri mev­cut ol­maz­sa, ge­nel ku­rul  top­la­na­maz ise ön­ce uya­rı ya­pıl­ma­sı em­re­di­li­yor. Şir­ket tü­zel ki­şi­li­ği­ne ve­ri­len uy­gun bir sü­re ile ya­sa­ya uy­gun ha­le ge­lin­me­si ha­lin­de ise kay­yum atan­mı­yor. An­cak Ko­za İpek Hol­ding şir­ket­le­ri­ne bir sü­re ve­ril­me­den kay­yum atan­dı.
BUGÜN GAZETESİ

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2015, 07:28
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner63