"Torba"ya yeni maddeler ekleniyor

AK Parti'nin, hazırladığı önergelere göre, Soma'da ölen işçilerin ailelerine hayırseverler tarafından yaptırılacak konutlar için bedelsiz taşınmaz temin edilecek.


Soma'da ölen işçilerin ailelerine hayırseverler tarafından yaptırılacak konutlar için bedelsiz taşınmaz temin edilmesi öngörülüyor.


AK Parti'li milletvekillerinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri süren "Torba Yasa Tasarısı"na eklenmek üzere hazırladığı önergelere göre, Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulu'nca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı için kurumlar vergisi indirimi uygulanacak.


Soma'da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden kişilerin ailelerinin ve yasal mirasçılarına öncelikle hayırsever iş adamları olmak üzere diğer hayırsever, gerçek ve tüzel kişiler tarafından bedelleri kendilerince karşılanarak konut yaptırılacak.


Yapılacak bu konutlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca taşınmaz temin edilecek ve bu konutların maden kazasında hayatını kaybeden kişilerin mirasçıları adına kura ile bedelsiz olarak tapu devir ve tescil edilmesine imkan sağlanacak.


Asker kişiler hakkında tesis edilen atama, görevlendirme ve ayırma işlemleriyle ilgili olarak verilen iptal veya yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının gereği 2 yıl içinde ilgilinin uygun başka bir kadroya atanması suretiyle yerine getirilecek. Asker kişiler hakkında yapılan bu tür idari tasarruflar telafisi güç veya imkansız zarar doğurmayacak. 


Asker kişiler hakkında tesis edilen atama, görevlendirme ve ayırma işlemleriyle ilgili olarak verilen iptal veya yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının gereği yerine getirmeyenler hakkında ceza soruşturması ve kovuşturması yapılamayacak ancak disiplin hükümleri saklı olacak.


Gümrük vergileri de kapsama alınıyor 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizi, zamlar ve gecikme zammı alacaklarından yükümlülüğü 30 Nisan 2014 tarihi itibariyle başlamış olan ve kesinleşmiş olup kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş bulunan alacakların yapılandırılarak ödenmesi sağlanıyor.


Gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş olan ve kanunun yayımlandığı tarih vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödenme süresi henüz geçmemiş bulunan idari para cezası da kapsama alınarak bunlar da yapılandırılıyor.


Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş olan ancak gümrük vergilerinin de tahsil edilmesi gerektiği durumlara ilişkin kanunun yayımlandığı tarih itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan idari para cezaları ile birlikte gümrük vergilerinin de yapılandırılmasına imkan sağlanıyor.


Dava açma süresi 7 gün


MEB ile ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlar veya sonuçlarına ilişkin dava açma süresi 7 gün olacak. 7 gün içinde ilk inceleme yapılacak ve dava dilekçesiyle ekleri tebliğe çıkarılacak. 


Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 5 gün olacak. Bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 3 gün uzatılabilecek. Savunmanın verilmesi veya savunma verme süresinin geçmesiyle dosya tekemmül etmiş sayılacak. Yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecek. Bu davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en geç 15 gün içinde karara bağlanacak. Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde temyiz yoluna başvurulabilecek. Temyiz dilekçeleri 3 gün içinde incelenerek tebliğe çıkarılacak. Temyiz dilekçelerine cevap verme süresi 5 gün olacak.


Danıştay, evrak üzerinde yaptığı inceleme sonucunda maddi vakalar hakkında edinilen bilgiyi yeterli görürse veya temyiz sadece hukuki noktalara ilişkin ise yahut temyiz olunan karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar verilecek. Aksi halde gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi yaparak esas hakkında yeniden karar verecek. Ancak ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan temyizi haklı bulduğu hallerde kararı bozmakla birlikte dosyayı geri gönderecek. Temyiz üzerine verilen kararlar kesin olacak. Temyiz istemi en geç 15 gün içinde karara bağlanacak. Karar en geç 7 gün içinde tebliğe çıkarılacak. Bu davalar açılmadan önce üst makamlara başvurma hakkı olmayacak.


Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun yapılan düzenlemeyle, Bakanlar Kurulu kararıyla memleket kültürü için önemi haiz görülen eserler üzerindeki haklar, hak sahiplerinin münasip bedel talep etme hakları saklı kalmak kaydıyla, eser sahibinin ölümünden sonra koruma süresinin bitiminden önce kamuya mal edilebilecek. Bu husustu karar verilebilmesi için eserin Türkiye'de veya Türkiye dışında Türk vatandaşları tarafından vücuda getirilmiş olması gerekecek. Eserin topluma ulaşmasını sağlayacak şekilde yayımlanması zorunlu olacak.


Tapu kütüğüne "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" kaydı konulmuş olan birinci ve ikinci grup olarak gruplandırılmış bulunan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik SİT alanı ve doğal SİT alanı olmaları nedeniyle üzerinde kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarından Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki bina ve parsellerden götürü usulde vergilendirilen küçük işletmeler hariç ticari faaliyette kullanılanlar için emlak vergisinin yarısı ile çevre temizlik vergisinin tamamının ödenmesi sağlanacak.


Ayrıca, kanun kapsamında olup da üzer kesin yapılanma yasağı getirilmesine rağmen yapı tesis edilen parseller ve kanuna aykırı eklenti yapılan taşınmazlar, bu aykırılıklar giderilinceye veya kanuna aykırı yapılar yıkılıncaya kadar muafiyetten yararlandırılmayacak.


Boğaziçi Sahil Şeridi veya Ön Öngörüm Bölgesi'nde konut veya işyeri olarak kullanılan taşınmaz kültür varlıkları için kanunda belirtilen muafiyetler uygulanamayacak. 


"Haciz uygulanamayacak" 


Maliklerinin, mülkiyet hakkının kullanılmasının engellenmemesi, can ve mal güvenliği bakımından risk oluşturmaması kaydıyla, kamulaştırma veya kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisi işlemi yapılmaksızın kamu yararı kararına dayalı olarak taşınmazların üzerinde veya altında teleferik ve benzeri ulaşım hatları ile her türlü köprü, metro ve benzeri raylı taşıma sistemleri yapılabilecek.


Kamulaştırma Kanunu kapsamı uyarınca satın alınan veya trampa edilen taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkı, sahibinden kamulaştırma yolu ile alınmış sayılır ve bu şekilde yapılan kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılamamasının yanında bunlar hakkında sonradan herhangi hak veya tazminat talebinde bulunulamayacak ve dava açılamayacak.


Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren beş yıl, doğmasından itibaren bir yıl içinde kullanılmayan geri alma hakkı süreleri geçtikten sonra, kamulaştırılan taşınmaz malda hakları bulunduğu iddiasıyla eski malikleri ve mirasçılar tarafından idareden herhangi bir sebeple hak, bedel veya tazminat talebinde bulunulamayacak ve dava açılamayacak.


Kamulaştırmanın tahsisine lüzum kalmaması halinde, bu yerlerin iadesine ilişkin düzenlemeler yapılıyor.


Kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri kapsamında belediyenin vatandaşlarla yaptığı anlaşmalarla belediye mülkiyetine geçen ve üzerinde proje uygulanarak yeniden vatandaşlara verilecek olan taşınmazlara haciz uygulanamayacak.


Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri üzerinde bulunan hacizler kaldırılacak.


Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerden, o ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına üç aydan fazla süreyle çalıştırılmak üzere Türkiye'ye gönderilenler, sosyal güvenlik kapsamına alınacak. 


Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra uzman erbaşlığa alınanların, muvazzaf askerlikte geçen sürelerinin kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle derece yükseltilmesinde değerlendirilmesine imkan sağlanacak. Bu çerçevede fark tutarı bir yıl içinde ilgili bakanlıklarca SGK'ya ödenecek.


Linyit ve taşkömürünün çıkarıldığı maden işyerlerinde çalışan işçilere ödenecek ücret, asgari ücretin iki katından az olmayacak.


Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında kalan mera, yaylak ve kışlak gibi yerler, kamu yatırımları yapılması için gerekli bulunan yerlerden sayılarak tahsin amacı değiştirilebilecek.


Sektörel izleme ve değerlendirme raportörü kadrosu


Münfesih durumda bulunan ticaret şirketlerinin kolaylaştırılmış usulle tasfiyesi ve ticaret sicil kayıtlarının silinmesi için verilen süre 6 ay daha uzatılıyor.


Halka açık şirketlerde hamiline yazılı hisse senedi çıkarılabilecek.


Hamiline yazılan senetlerin nama yazılı senetlerle değiştirilmesine ilişkin işlemler harçtan, düzenlenen kağıtların da damga vergisi ve değerli kağıt bedellerinden müstesna tutulacak.


Gelir İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında grup başkanı, daire başkanı veya taşra teşkilatında vergi dairesi başkanı kadrolarında toplam en az 3 yıl görev yapmış olanlar, atama tarihi itibariyle fiilen bu kadrolardan birinde bulunmaları şartıyla devlet gelir uzmanı kadrosuna atanabilecek.


Sektörel izleme ve değerlendirme raportörü kadrolarına, kanunun yayımından itibaren bir yıl süreyle düzenleyici ve denetleyici kurumların uzmanları ve murakıpları, Başbakanlıkça naklen atanabilecek.


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, pay defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabilecek. 


Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmayan engelli bireyler, mesleğe alınabilecek.


SGK'nın, belediyelerce alınan vergi, harç, katılma payı ile tasdik ücretlerinden muaf olması düzenleniyor. Mahkeme kararlarında kurum aleyhine hüküm altına alınan miktarların, icra takibine konulmadan önce kuruma müracaat edilerek alınması öngörülüyor. Ayrıca, kurumun birinci hukuk müşaviri, hukuk müşaviri ve kadrolu avukatları, baro vekalet pulundan muaf olacak.


Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi'nde görevlendirilmek üzere Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü kadrosu oluşturuluyor.


Düzenleyici ve denetleyici kurumların uzmanları ve murakıpları, Başbakanlıkça Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü kadrosuna atanabilecek veya geçici olarak görevlendirebilecek.


DHMİ'nin yaptırmış olduğu tesislere ait maliyet bedelleri söz konusu tesislerin bedelsiz olarak devir alınmış olması şartıyla DHMİ sermayesine başkaca işleme gerek olmaksızın ilave edilecek.


Maliyet bedelleri ile kayıtlara alınan söz konusu iktisadi kıymetler, devir alındıkları tarihler dikkate alınarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre amortismana tabi tutulacak. Hesaplanan amortismanlar kazancın tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacak. DHMİ'nin sermayesinin artırılmasından doğan kazançlar kurumlar vergisinden, bununla ilgili işlemler de her türle vergi ve harçtan istisna olacak.


Su yapılarının denetlenmesi


Diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektirmediği tekdirde, su yapılarına zarar verenler, dere yataklarına DSİ'den izinsiz kesit daraltıcı her türlü yapı yapanlar, mevsimlik akışı olsa dahi dere yataklarını tarla haline dönüştürenlere 3 bin TL, tüzel kişilere 10 bin TL; mevsimlik akışı olsa dahi dere yataklarının üzerine yapı yapan ve izinsiz kapatanlar ile yeraltı sularına izinsiz besleme yapanlara 15 bin TL, tüzel kişilere 50 bin TL idari para cezası verilecek.


Bu fiillerin tekrarı halinde ceza beş kat artırılarak uygulanacak. Ayrıca verilen zarar tazmin edilecek ve izinsiz yapılar yıkılacak, yıktırılacak. Yıktırılması halinde masraf ilgilisinden tahsil edilecek.


Su tahsis belgesi olmadığı halde veya tahsis edilen suyu tahsis amacı dışında kullanan veya satan gerçek kişilere 2 bin TL, tüzel kişilere 10 bin TL idari para cezası verilecek. Bu kişiler su kullanımından men edilecek. Fiillerin tekrarı halinde caz 5 kat artırılarak uygulanacak.


Su tahsis belgesinde belirtilen miktarlardan daha fazla su kullananlara metreküp başına 5 TL idare para cezası verilecek.


Su yapılarının denetlenmesinin DSİ'nin çıkaracağı yönetmelikle düzenleneceğine dair hükmün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine, buna ilişkin düzenlemeler, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kanunu'nda düzenleniyor.


(AA)

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2014, 15:42
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner23

banner66

banner63

banner67